Danh sách tiểu hành tinh/126201–126300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126201 2002 AP38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126202 2002 AD39 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126203 2002 AL40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126204 2002 AO40 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126205 2002 AQ40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126206 2002 AU40 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126207 2002 AS41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126208 2002 AK42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126209 2002 AQ42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126210 2002 AV42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126211 2002 AD43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126212 2002 AY43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126213 2002 AC44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126214 2002 AW45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126215 2002 AR46 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126216 2002 AU46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126217 2002 AH47 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
126218 2002 AC48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126219 2002 AR48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126220 2002 AS48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126221 2002 AD49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126222 2002 AQ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126223 2002 AR49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126224 2002 AQ50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126225 2002 AR51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126226 2002 AU51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126227 2002 AB52 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126228 2002 AO53 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126229 2002 AF55 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126230 2002 AV55 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126231 2002 AY55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126232 2002 AK56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126233 2002 AC58 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126234 2002 AQ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126235 2002 AY58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126236 2002 AC59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126237 2002 AS59 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126238 2002 AJ60 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126239 2002 AT60 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126240 2002 AY61 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126241 2002 AL62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126242 2002 AX62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126243 2002 AB64 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126244 2002 AQ66 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126245 Kandókálmán 2002 AY66 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,3 km MPC · JPL
126246 2002 AB67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
126247 2002 AL67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
126248 2002 AO67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
126249 2002 AP67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
126250 2002 AS69 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126251 2002 AA70 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126252 2002 AF70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126253 2002 AG70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126254 2002 AO71 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126255 2002 AR71 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
126256 2002 AD72 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126257 2002 AT72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126258 2002 AS73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126259 2002 AE76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126260 2002 AM77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126261 2002 AL78 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126262 2002 AU80 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126263 2002 AH81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126264 2002 AQ81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126265 2002 AN82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126266 2002 AF84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126267 2002 AN86 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126268 2002 AT87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126269 2002 AO89 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126270 2002 AT89 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126271 2002 AD90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126272 2002 AM90 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126273 2002 AD94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126274 2002 AA95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126275 2002 AJ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126276 2002 AK96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126277 2002 AR96 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126278 2002 AF97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126279 2002 AU97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126280 2002 AD98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126281 2002 AN100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126282 2002 AR100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126283 2002 AG102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126284 2002 AX102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126285 2002 AZ103 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126286 2002 AC104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126287 2002 AG104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126288 2002 AO104 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126289 2002 AY104 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126290 2002 AZ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126291 2002 AY106 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126292 2002 AB107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126293 2002 AY107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126294 2002 AR108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126295 2002 AO109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126296 2002 AH110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126297 2002 AZ110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126298 2002 AD111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126299 2002 AZ114 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126300 2002 AL116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL