Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/126501–126600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126501 2002 CT62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126502 2002 CZ62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126503 2002 CE63 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126504 2002 CU63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126505 2002 CA64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126506 2002 CC64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126507 2002 CU64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126508 2002 CQ67 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126509 2002 CA69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126510 2002 CN69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126511 2002 CM70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126512 2002 CB71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126513 2002 CY71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126514 2002 CK74 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126515 2002 CY75 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126516 2002 CB77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126517 2002 CJ77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126518 2002 CE78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126519 2002 CO78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126520 2002 CT78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126521 2002 CP80 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126522 2002 CK81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126523 2002 CM81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126524 2002 CZ81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126525 2002 CB82 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126526 2002 CJ82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126527 2002 CA83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126528 2002 CN83 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126529 2002 CT83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126530 2002 CC84 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126531 2002 CZ84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126532 2002 CO86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126533 2002 CQ86 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126534 2002 CT86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126535 2002 CX86 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126536 2002 CU88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126537 2002 CW89 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126538 2002 CJ90 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126539 2002 CU90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126540 2002 CV91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126541 2002 CC92 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126542 2002 CR92 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126543 2002 CX92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126544 2002 CU93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126545 2002 CV93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126546 2002 CX93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126547 2002 CL94 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126548 2002 CB95 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126549 2002 CF95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126550 2002 CJ98 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
126551 2002 CM98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126552 2002 CV98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126553 2002 CF99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126554 2002 CT101 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126555 2002 CC102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126556 2002 CJ102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126557 2002 CT102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126558 2002 CD104 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126559 2002 CG104 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126560 2002 CD105 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126561 2002 CF105 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126562 2002 CM105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126563 2002 CH106 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126564 2002 CK106 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126565 2002 CX106 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126566 2002 CY106 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126567 2002 CG107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126568 2002 CO107 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126569 2002 CT107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126570 2002 CX108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126571 2002 CN110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126572 2002 CX110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126573 2002 CF111 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126574 2002 CM112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126575 2002 CA113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126576 2002 CA114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126577 2002 CR114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126578 Suhhosoo 2002 CK116 11/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 2,9 km MPC · JPL
126579 2002 CE119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126580 2002 CH119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126581 2002 CZ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126582 2002 CZ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126583 2002 CZ123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126584 2002 CV125 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126585 2002 CY125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126586 2002 CV127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126587 2002 CX127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126588 2002 CF128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126589 2002 CG128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126590 2002 CJ128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126591 2002 CT128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126592 2002 CU128 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126593 2002 CC129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126594 2002 CD129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126595 2002 CM129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126596 2002 CO129 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126597 2002 CM132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126598 2002 CC134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126599 2002 CU134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126600 2002 CA136 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL