Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/125601–125700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125601 2001 XB47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125602 2001 XH47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
125603 2001 XX47 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125604 2001 XJ48 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125605 2001 XK49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125606 2001 XS50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125607 2001 XU50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125608 2001 XX50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125609 2001 XS51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125610 2001 XW51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125611 2001 XJ52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125612 2001 XX52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125613 2001 XP53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125614 2001 XN54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125615 2001 XT54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125616 2001 XU54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125617 2001 XX54 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125618 2001 XE55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125619 2001 XL55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125620 2001 XH56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125621 2001 XW56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125622 2001 XE57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125623 2001 XZ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125624 2001 XN58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125625 2001 XO58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125626 2001 XU58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125627 2001 XY58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125628 2001 XD59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125629 2001 XF59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125630 2001 XH59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125631 2001 XS59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125632 2001 XV59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125633 2001 XY59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125634 2001 XA60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125635 2001 XN60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125636 2001 XP60 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
125637 2001 XK61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125638 2001 XQ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125639 2001 XZ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125640 2001 XC63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125641 2001 XO63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125642 2001 XX63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125643 2001 XV64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125644 2001 XN65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125645 2001 XT65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125646 2001 XC66 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125647 2001 XR66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125648 2001 XS66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125649 2001 XW66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125650 2001 XV68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125651 2001 XX68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125652 2001 XK69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125653 2001 XX69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125654 2001 XY69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125655 2001 XC70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125656 2001 XN70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125657 2001 XP70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125658 2001 XB71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125659 2001 XG71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125660 2001 XL71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125661 2001 XN72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125662 2001 XN73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125663 2001 XR73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125664 2001 XG75 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125665 2001 XG76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125666 2001 XN76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125667 2001 XG77 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125668 2001 XL77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125669 2001 XQ77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125670 2001 XX77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125671 2001 XP78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125672 2001 XU78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125673 2001 XY79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125674 2001 XV80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125675 2001 XB81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125676 2001 XE81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125677 2001 XU81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125678 2001 XZ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125679 2001 XR82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125680 2001 XA83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125681 2001 XM83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125682 2001 XV83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125683 2001 XF84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125684 2001 XZ84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125685 2001 XX85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125686 2001 XB87 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125687 2001 XQ87 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125688 2001 XT88 13/12/2001 Uccle H. Boffin 1,6 km MPC · JPL
125689 2001 XX88 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125690 2001 XE89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125691 2001 XK89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125692 2001 XM89 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125693 2001 XT89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125694 2001 XD90 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125695 2001 XF92 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
125696 2001 XG92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125697 2001 XJ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125698 2001 XT93 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125699 2001 XU93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125700 2001 XN94 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL