Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/126401–126500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126401 2002 BZ12 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126402 2002 BD13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126403 2002 BO13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126404 2002 BK15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126405 2002 BO15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126406 2002 BG16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126407 2002 BO16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126408 2002 BX16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126409 2002 BK18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126410 2002 BU18 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126411 2002 BY18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126412 2002 BQ19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126413 2002 BU19 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126414 2002 BD20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126415 2002 BZ23 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126416 2002 BH25 22/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126417 2002 BB28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
126418 2002 BD29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126419 2002 BH29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
126420 2002 BK29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126421 2002 BD30 21/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
126422 2002 BJ30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
126423 2002 BE31 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126424 2002 CR 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,7 km MPC · JPL
126425 2002 CW1 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126426 2002 CO2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
126427 2002 CV2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
126428 2002 CU4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
126429 2002 CZ4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126430 2002 CH5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126431 2002 CK5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126432 2002 CR5 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
126433 2002 CT7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
126434 2002 CM8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126435 2002 CQ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126436 2002 CC11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
126437 2002 CG11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
126438 2002 CB12 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126439 2002 CP12 04/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
126440 2002 CP13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
126441 2002 CV14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
126442 2002 CJ15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
126443 2002 CV15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
126444 Wylie 2002 CF16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,2 km MPC · JPL
126445 Prestonreeves 2002 CH16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,1 km MPC · JPL
126446 2002 CO16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126447 2002 CH18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126448 2002 CS19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126449 2002 CH20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126450 2002 CJ20 04/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
126451 2002 CV20 04/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
126452 2002 CC24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
126453 2002 CO24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126454 2002 CK26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126455 2002 CO27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126456 2002 CK28 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126457 2002 CQ28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126458 2002 CW29 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126459 2002 CX30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126460 2002 CM32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126461 2002 CD33 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126462 2002 CP35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126463 2002 CW37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126464 2002 CE38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126465 2002 CV38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126466 2002 CA39 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126467 2002 CZ39 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126468 2002 CB40 05/02/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
126469 2002 CB41 07/02/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
126470 2002 CL41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126471 2002 CA42 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
126472 2002 CF42 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126473 2002 CA43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,6 km MPC · JPL
126474 2002 CM43 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
126475 2002 CE45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126476 2002 CO47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126477 2002 CB48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126478 2002 CH48 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126479 2002 CJ48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
126480 2002 CD49 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
126481 2002 CU49 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126482 2002 CB51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
126483 2002 CC51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
126484 2002 CU51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
126485 2002 CA53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126486 2002 CS53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126487 2002 CE54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126488 2002 CD55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126489 2002 CS55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126490 2002 CB56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126491 2002 CC56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126492 2002 CQ56 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126493 2002 CB57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126494 2002 CG57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126495 2002 CO57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126496 2002 CM59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
126497 2002 CQ59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
126498 2002 CK61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126499 2002 CX61 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126500 2002 CA62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL