Danh sách tiểu hành tinh/125401–125500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125401 2001 VK102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125402 2001 VU102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125403 2001 VH103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125404 2001 VN103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125405 2001 VT105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125406 2001 VU105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125407 2001 VV105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125408 2001 VP106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125409 2001 VR106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125410 2001 VW106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125411 2001 VK107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125412 2001 VJ108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125413 2001 VE109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125414 2001 VG109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125415 2001 VV109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125416 2001 VK110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125417 2001 VT110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125418 2001 VU110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125419 2001 VB111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125420 2001 VK111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125421 2001 VM111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125422 2001 VJ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125423 2001 VS112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125424 2001 VA113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125425 2001 VR113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125426 2001 VZ113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125427 2001 VF114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
125428 2001 VN114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125429 2001 VP114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125430 2001 VR114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125431 2001 VT114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125432 2001 VV114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125433 2001 VC115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125434 2001 VJ115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125435 2001 VM115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125436 2001 VQ115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125437 2001 VR115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125438 2001 VD116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125439 2001 VV116 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125440 2001 VP117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125441 2001 VT117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125442 2001 VY117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125443 2001 VP120 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125444 2001 VV120 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125445 2001 VZ120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125446 2001 VN121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125447 2001 VU121 15/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125448 2001 VL122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
125449 2001 VB123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
125450 2001 VK124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125451 2001 VW125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
125452 2001 WK 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
125453 2001 WR 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
125454 2001 WW 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
125455 2001 WD3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
125456 2001 WN3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125457 2001 WD4 17/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
125458 2001 WR4 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125459 2001 WQ5 20/11/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,5 km MPC · JPL
125460 2001 WS5 22/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
125461 2001 WT7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125462 2001 WY7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125463 2001 WF8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125464 2001 WK8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125465 2001 WY9 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125466 2001 WE10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125467 2001 WK10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125468 2001 WL10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125469 2001 WM11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125470 2001 WL13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125471 2001 WC14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125472 2001 WM14 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125473 Keisaku 2001 WP14 20/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,0 km MPC · JPL
125474 2001 WR14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
125475 2001 WA15 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125476 Frangarcia 2001 WE16 27/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
125477 2001 WL16 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125478 2001 WS16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125479 2001 WD17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125480 2001 WY17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125481 2001 WL19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125482 2001 WY19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125483 2001 WE20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125484 2001 WL20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125485 2001 WR20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125486 2001 WX23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
125487 2001 WH25 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125488 2001 WC26 17/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
125489 2001 WJ27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125490 2001 WC28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125491 2001 WJ28 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125492 2001 WK28 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125493 2001 WQ28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125494 2001 WY28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125495 2001 WC29 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125496 2001 WF29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125497 2001 WJ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125498 2001 WU30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125499 2001 WK31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125500 2001 WB32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL