Danh sách tiểu hành tinh/125301–125400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125301 2001 VW28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125302 2001 VY28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125303 2001 VS29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125304 2001 VO30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125305 2001 VU30 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125306 2001 VV30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125307 2001 VC32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125308 2001 VE32 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125309 2001 VK32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
125310 2001 VN32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125311 2001 VV32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125312 2001 VK33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125313 2001 VD34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125314 2001 VW34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125315 2001 VY34 09/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
125316 2001 VE35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125317 2001 VG36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125318 2001 VX36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125319 2001 VZ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125320 2001 VD39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125321 2001 VB40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125322 2001 VE40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125323 2001 VL41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125324 2001 VY41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125325 2001 VU43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125326 2001 VJ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125327 2001 VQ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125328 2001 VC46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125329 2001 VO46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125330 2001 VR47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125331 2001 VU47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125332 2001 VL48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125333 2001 VN48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125334 2001 VQ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125335 2001 VZ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125336 2001 VA49 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125337 2001 VE51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125338 2001 VP51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125339 2001 VQ51 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125340 2001 VE52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125341 2001 VV52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125342 2001 VA53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125343 2001 VA54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125344 2001 VB54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125345 2001 VP54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125346 2001 VU54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125347 2001 VN55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125348 2001 VB57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125349 2001 VA59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125350 2001 VD59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125351 2001 VA60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125352 2001 VB60 10/11/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
125353 2001 VA61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125354 2001 VT61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125355 2001 VR62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125356 2001 VW62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125357 2001 VK64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125358 2001 VU64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125359 2001 VF65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125360 2001 VL65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125361 2001 VB66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125362 2001 VL66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125363 2001 VF67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125364 2001 VT68 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
125365 2001 VD69 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125366 2001 VS70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125367 2001 VZ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125368 2001 VD71 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
125369 2001 VK71 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125370 2001 VP71 10/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
125371 2001 VV71 14/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
125372 2001 VE72 15/11/2001 Modra L. Kornoš, J. Tóth 1,7 km MPC · JPL
125373 2001 VN74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125374 2001 VY74 08/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
125375 2001 VG77 09/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
125376 2001 VL77 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
125377 2001 VY78 09/11/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125378 2001 VF79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125379 2001 VJ79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125380 2001 VL79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125381 2001 VW79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125382 2001 VD80 09/11/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
125383 2001 VJ80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
125384 2001 VQ80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
125385 2001 VQ82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125386 2001 VG83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125387 2001 VN83 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125388 2001 VF84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125389 2001 VG84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125390 2001 VZ84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125391 2001 VK88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
125392 2001 VU91 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125393 2001 VS94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125394 2001 VN96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125395 2001 VS96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125396 2001 VW97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125397 2001 VD98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125398 2001 VZ98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125399 2001 VB102 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125400 2001 VE102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL