Danh sách tiểu hành tinh/125201–125300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125201 2001 UP140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125202 2001 US140 23/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
125203 2001 UY140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125204 2001 UE144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125205 2001 UW145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125206 2001 UQ148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125207 2001 UB149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125208 2001 UD149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125209 2001 UH149 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125210 2001 UQ149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125211 2001 US149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125212 2001 UE150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125213 2001 UO150 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125214 2001 UY150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125215 2001 UY151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125216 2001 UB152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125217 2001 UW152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125218 2001 US153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125219 2001 UZ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125220 2001 UL154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125221 2001 UR156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125222 2001 UW156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125223 2001 UR157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125224 2001 UC158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125225 2001 UG158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125226 2001 UN158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125227 2001 UX158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125228 2001 UD159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125229 2001 UU159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125230 2001 UC160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125231 2001 UE161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125232 2001 UM161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125233 2001 UP161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125234 2001 UT162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125235 2001 UE163 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125236 2001 UH163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125237 2001 UN164 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
125238 2001 UF170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125239 2001 UY170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125240 2001 UU171 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125241 2001 UV173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125242 2001 UC174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125243 2001 UM174 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
125244 2001 UY174 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125245 2001 UB175 23/10/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
125246 2001 UN175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
125247 2001 UC176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
125248 2001 UO179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
125249 2001 UO196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125250 2001 UB204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125251 2001 UD204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125252 2001 UH205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125253 2001 UJ205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125254 2001 UT205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
125255 2001 UA216 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
125256 2001 UK217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125257 2001 UM218 26/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125258 2001 UH219 26/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125259 2001 UQ219 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125260 2001 UF220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125261 2001 UG220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125262 2001 UV220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125263 2001 UW221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125264 2001 UX221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125265 2001 UT222 23/10/2001 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
125266 2001 VG 07/11/2001 Emerald Lane L. Ball 920 m MPC · JPL
125267 2001 VL1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125268 2001 VJ2 10/11/2001 Badlands R. Dyvig 1,5 km MPC · JPL
125269 2001 VP3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
125270 2001 VT3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125271 2001 VR5 09/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
125272 2001 VC6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125273 2001 VA8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125274 2001 VE10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125275 2001 VW11 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
125276 2001 VV12 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125277 2001 VL13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125278 2001 VS13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125279 2001 VE14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125280 2001 VH14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125281 2001 VZ14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125282 2001 VM15 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125283 2001 VN18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125284 2001 VH19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125285 2001 VN21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125286 2001 VZ22 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
125287 2001 VG23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125288 2001 VQ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125289 2001 VH24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125290 2001 VL24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125291 2001 VR24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125292 2001 VU24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125293 2001 VV25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125294 2001 VA26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125295 2001 VJ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125296 2001 VS27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125297 2001 VW27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125298 2001 VC28 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125299 2001 VK28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125300 2001 VT28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL