Danh sách tiểu hành tinh/126101–126200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126101 2001 YO106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126102 2001 YJ107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126103 2001 YT107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126104 2001 YB108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126105 2001 YK108 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126106 2001 YC109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126107 2001 YZ109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126108 2001 YA110 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126109 2001 YB110 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126110 2001 YZ110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126111 2001 YA111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
126112 2001 YL111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
126113 2001 YP111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
126114 2001 YF112 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126115 2001 YM112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126116 2001 YT113 17/12/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
126117 2001 YW113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126118 2001 YY113 17/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126119 2001 YZ113 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126120 2001 YA115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126121 2001 YB115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126122 2001 YP115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126123 2001 YR115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126124 2001 YO116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126125 2001 YF118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126126 2001 YK119 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126127 2001 YZ119 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126128 2001 YK120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126129 2001 YN120 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126130 2001 YY120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
126131 2001 YJ122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126132 2001 YP122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126133 2001 YD123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126134 2001 YD124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126135 2001 YR124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126136 2001 YC126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126137 2001 YJ126 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126138 2001 YK126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126139 2001 YD128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126140 2001 YG128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126141 2001 YP128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126142 2001 YK129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126143 2001 YZ129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126144 2001 YB130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126145 2001 YH132 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126146 2001 YU132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126147 2001 YD134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126148 2001 YV134 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126149 2001 YN135 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126150 2001 YZ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126151 2001 YZ137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126152 2001 YO138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
126153 2001 YN139 24/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126154 2001 YH140 18/12/2001 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 352 km MPC · JPL
126155 2001 YJ140 20/12/2001 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 154 km MPC · JPL
126156 2001 YE149 19/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126157 2001 YG150 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126158 2001 YN152 19/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126159 2001 YD157 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126160 Fabienkuntz 2002 AF 04/01/2002 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
126161 2002 AK 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,3 km MPC · JPL
126162 2002 AY 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126163 2002 AM1 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126164 2002 AO1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
126165 2002 AX3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
126166 2002 AM4 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126167 2002 AL5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
126168 2002 AF6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
126169 2002 AR7 02/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
126170 2002 AV7 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126171 2002 AU8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126172 2002 AZ8 09/01/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
126173 2002 AH9 11/01/2002 Farpoint G. Hug 3,9 km MPC · JPL
126174 2002 AA10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
126175 2002 AN10 04/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
126176 2002 AQ10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
126177 2002 AP12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
126178 2002 AW13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
126179 2002 AY13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
126180 2002 AC14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
126181 2002 AB16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
126182 2002 AC18 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
126183 2002 AS18 08/01/2002 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
126184 2002 AS19 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126185 2002 AH20 05/01/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
126186 2002 AU20 07/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126187 2002 AA21 07/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126188 2002 AK21 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126189 2002 AH22 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
126190 2002 AK22 07/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
126191 2002 AN23 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126192 2002 AR23 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
126193 2002 AG26 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126194 2002 AL30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126195 2002 AQ32 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
126196 2002 AO33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
126197 2002 AC36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126198 2002 AG36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126199 2002 AB37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126200 2002 AQ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL