Danh sách tiểu hành tinh/126001–126100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126001 2001 YE46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126002 2001 YL46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126003 2001 YY46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126004 2001 YB48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126005 2001 YT49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126006 2001 YS50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126007 2001 YM51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126008 2001 YN51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126009 2001 YQ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126010 2001 YC52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126011 2001 YE52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126012 2001 YT53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126013 2001 YV55 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126014 2001 YV57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126015 2001 YZ58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126016 2001 YD59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126017 2001 YY59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126018 2001 YE60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126019 2001 YA61 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126020 2001 YD61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126021 2001 YG61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126022 2001 YU61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126023 2001 YX61 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126024 2001 YY62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126025 2001 YG63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126026 2001 YP63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126027 2001 YW63 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126028 2001 YC64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126029 2001 YQ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126030 2001 YM65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126031 2001 YH66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126032 2001 YP66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126033 2001 YG67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126034 2001 YL67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126035 2001 YY67 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126036 2001 YX68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126037 2001 YA69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126038 2001 YK69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126039 2001 YS69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126040 2001 YW69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126041 2001 YQ70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126042 2001 YB71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126043 2001 YE71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126044 2001 YU71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126045 2001 YD72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126046 2001 YH72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126047 2001 YW72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126048 2001 YZ72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126049 2001 YO74 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126050 2001 YW74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126051 2001 YL75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126052 2001 YS75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126053 2001 YY76 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126054 2001 YJ77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126055 2001 YD78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126056 2001 YK79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126057 2001 YR79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126058 2001 YX79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126059 2001 YG80 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126060 2001 YL80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126061 2001 YX80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126062 2001 YE81 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126063 2001 YH81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126064 2001 YJ81 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126065 2001 YL81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126066 2001 YU81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126067 2001 YC82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126068 2001 YG82 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126069 2001 YK82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126070 2001 YW82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126071 2001 YL84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126072 2001 YQ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126073 2001 YZ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126074 2001 YE85 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126075 2001 YC86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126076 2001 YV86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126077 2001 YX86 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126078 2001 YL87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126079 2001 YZ87 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126080 2001 YS88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126081 2001 YE90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126082 2001 YH90 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126083 2001 YX90 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126084 2001 YB91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126085 2001 YN93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
126086 2001 YW94 17/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126087 2001 YA95 17/12/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
126088 2001 YT95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126089 2001 YA96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
126090 2001 YC97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126091 2001 YD101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126092 2001 YR101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126093 2001 YU101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126094 2001 YG102 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126095 2001 YM102 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126096 2001 YW103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126097 2001 YC104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126098 2001 YE104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126099 2001 YF104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126100 2001 YQ105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL