Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/125101–125200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125101 2001 UM34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125102 2001 UH35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125103 2001 UU35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125104 2001 UR37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125105 2001 UZ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125106 2001 UR39 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
125107 2001 UH40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125108 2001 UL41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125109 2001 UF42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125110 2001 UP43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125111 2001 UD44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125112 2001 UU44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125113 2001 UF45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125114 2001 UN46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125115 2001 UM49 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125116 2001 UO49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125117 2001 UN50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125118 2001 UR50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125119 2001 UV50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125120 2001 UY50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125121 2001 UG51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125122 2001 UJ51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125123 2001 UW51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125124 2001 US53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125125 2001 UV53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125126 2001 UB54 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125127 2001 UH55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125128 2001 UY55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125129 2001 UM56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125130 2001 UO56 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
125131 2001 UU57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125132 2001 UF58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125133 2001 UB60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125134 2001 UP60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125135 2001 UB61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125136 2001 UY61 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125137 2001 UJ62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125138 2001 UC63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125139 2001 UD63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125140 2001 UG63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125141 2001 UW63 18/10/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
125142 2001 UF64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125143 2001 UG66 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125144 2001 UT66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125145 2001 UE76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125146 2001 UU79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125147 2001 UK81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125148 2001 UR81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125149 2001 UU81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125150 2001 UZ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125151 2001 UB82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125152 2001 UO83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125153 2001 UZ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125154 2001 UK84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125155 2001 UH87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
125156 2001 UV88 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125157 2001 UP90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125158 2001 UY91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125159 2001 UV93 19/10/2001 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
125160 2001 UZ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
125161 2001 UC95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125162 2001 UD95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125163 2001 UG95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125164 2001 UW95 16/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125165 2001 UU96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125166 2001 UL98 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125167 2001 UP102 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125168 2001 UY104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125169 2001 UQ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125170 2001 UV105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125171 2001 UZ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125172 2001 UW107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125173 2001 UA108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125174 2001 UF109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125175 2001 UL109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125176 2001 UP109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125177 2001 UE110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125178 2001 UG113 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125179 2001 UM114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125180 2001 UY115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125181 2001 UW116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125182 2001 UX116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125183 2001 UA117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125184 2001 US117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125185 2001 UE118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125186 2001 UH118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125187 2001 UQ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125188 2001 UF120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125189 2001 UH121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125190 2001 UP121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125191 2001 UU121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125192 2001 UR122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125193 2001 UB123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125194 2001 UF123 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125195 2001 UA127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125196 2001 UC127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125197 2001 UG127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125198 2001 UV135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
125199 2001 UG136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125200 2001 UY138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL