Danh sách tiểu hành tinh/125001–125100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125001 2001 TG154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125002 2001 TJ154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
125003 2001 TV154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
125004 2001 TQ155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
125005 2001 TO157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
125006 2001 TK159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125007 2001 TN159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125008 2001 TJ162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125009 2001 TX164 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125010 2001 TD166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125011 2001 TE168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125012 2001 TQ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125013 2001 TL170 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125014 2001 TA173 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125015 2001 TF174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125016 2001 TJ174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125017 2001 TM174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125018 2001 TY177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125019 2001 TW179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125020 2001 TC181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125021 2001 TH183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125022 2001 TL184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125023 2001 TB188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125024 2001 TJ188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125025 2001 TM188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125026 2001 TZ188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125027 2001 TL189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125028 2001 TM189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125029 2001 TF191 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125030 2001 TT191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125031 2001 TV191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125032 2001 TE192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125033 2001 TP192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125034 2001 TE193 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125035 2001 TH194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125036 2001 TL194 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125037 2001 TL198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125038 2001 TW199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125039 2001 TX200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125040 2001 TG201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125041 2001 TD203 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125042 2001 TU204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125043 2001 TE206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125044 2001 TO208 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125045 2001 TK211 13/10/2001 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
125046 2001 TO212 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125047 2001 TB214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
125048 2001 TW215 13/10/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
125049 2001 TZ217 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125050 2001 TN218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125051 2001 TK219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
125052 2001 TG220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125053 2001 TG221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125054 2001 TN226 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
125055 2001 TF227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125056 2001 TF228 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
125057 2001 TP229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125058 2001 TF231 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
125059 2001 TB233 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
125060 2001 TT233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
125061 2001 TU233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125062 2001 TG234 15/10/2001 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
125063 2001 TZ234 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125064 2001 TK236 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
125065 2001 TE237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125066 2001 TF237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125067 2001 TC238 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
125068 2001 TR240 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125069 2001 TA241 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125070 2001 TR241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
125071 Lugosi 2001 TX242 08/10/2001 Palomar K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
125072 2001 UG 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125073 2001 UZ 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125074 2001 UF3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125075 2001 UU5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
125076 Michelmayor 2001 UD6 19/10/2001 Vicques M. Ory 1,9 km MPC · JPL
125077 2001 UE7 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125078 2001 UK7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125079 2001 UY8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125080 2001 UA9 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125081 2001 UE9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125082 2001 UZ10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
125083 2001 UM12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
125084 2001 US12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
125085 2001 UG13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
125086 2001 UJ15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
125087 2001 UD16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
125088 2001 UR20 17/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125089 2001 UB24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125090 2001 UO24 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125091 2001 UX24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125092 2001 UF25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125093 2001 UB26 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125094 2001 UF26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125095 2001 UF30 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125096 2001 UQ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125097 2001 UW30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125098 2001 UT32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125099 2001 UM33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125100 2001 UA34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL