Danh sách tiểu hành tinh/125901–126000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125901 2001 XE217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125902 2001 XF218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125903 2001 XM218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125904 2001 XR218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125905 2001 XV218 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125906 2001 XZ218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125907 2001 XQ219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125908 2001 XE220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125909 2001 XM221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125910 2001 XX221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125911 2001 XO223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125912 2001 XJ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125913 2001 XS225 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125914 2001 XY225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125915 2001 XA227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125916 2001 XE227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125917 2001 XD228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125918 2001 XG229 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125919 2001 XA230 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125920 2001 XE231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125921 2001 XG231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125922 2001 XR234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125923 2001 XW235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125924 2001 XG236 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
125925 2001 XE237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125926 2001 XM237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125927 2001 XD238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125928 2001 XE238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125929 2001 XH238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125930 2001 XP238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125931 2001 XX238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125932 2001 XE239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125933 2001 XM239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125934 2001 XP239 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125935 2001 XT239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125936 2001 XX239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125937 2001 XF240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125938 2001 XP240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125939 2001 XT240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125940 2001 XU240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125941 2001 XC241 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125942 2001 XG241 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125943 2001 XB243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125944 2001 XC243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125945 2001 XP243 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125946 2001 XJ245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125947 2001 XX250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125948 2001 XH251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125949 2001 XF252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125950 2001 XG252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125951 2001 XF253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125952 2001 XP258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
125953 2001 XH259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
125954 2001 XL259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
125955 2001 XO261 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125956 2001 XR262 13/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125957 2001 XE264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125958 2001 XK264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
125959 2001 XL264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125960 2001 XE265 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125961 2001 XP266 13/12/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
125962 2001 YD6 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125963 2001 YO7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125964 2001 YU7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125965 2001 YX7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125966 2001 YD11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125967 2001 YG11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125968 2001 YR11 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125969 2001 YL13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125970 2001 YS15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125971 2001 YW15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125972 2001 YX15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125973 2001 YA17 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125974 2001 YY18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125975 2001 YD19 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125976 2001 YR20 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125977 2001 YF21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125978 2001 YJ21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125979 2001 YU21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125980 2001 YV21 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125981 2001 YB22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125982 2001 YC22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125983 2001 YH25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125984 2001 YM25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125985 2001 YX25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125986 2001 YF27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125987 2001 YD29 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125988 2001 YX30 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125989 2001 YA31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125990 2001 YE33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125991 2001 YN34 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125992 2001 YR36 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125993 2001 YH37 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125994 2001 YR38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125995 2001 YK39 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125996 2001 YZ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125997 2001 YH42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125998 2001 YR44 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125999 2001 YF45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126000 2001 YS45 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also