Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/125701–125800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125701 2001 XT94 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125702 2001 XS96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125703 2001 XY96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125704 2001 XB97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125705 2001 XD97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125706 2001 XZ97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125707 2001 XZ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125708 2001 XD99 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
125709 2001 XG99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125710 2001 XJ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125711 2001 XG100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125712 2001 XO100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125713 2001 XP100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125714 2001 XS100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125715 2001 XZ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125716 2001 XT101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125717 2001 XU101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125718 Jemasalomon 2001 XH105 15/12/2001 Buthiers J.-C. Merlin 2,5 km MPC · JPL
125719 2001 XQ105 14/12/2001 Uccle H. Boffin 1,4 km MPC · JPL
125720 2001 XK106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125721 2001 XS106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125722 2001 XL107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125723 2001 XA108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
125724 2001 XK108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125725 2001 XA109 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125726 2001 XQ110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125727 2001 XC111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125728 2001 XJ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125729 2001 XM111 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125730 2001 XV111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125731 2001 XK112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125732 2001 XN112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125733 2001 XO113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125734 2001 XZ114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125735 2001 XD115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125736 2001 XJ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125737 2001 XB116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125738 2001 XE116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125739 2001 XH116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125740 2001 XD117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125741 2001 XG117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125742 2001 XT117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125743 2001 XE118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125744 2001 XY118 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125745 2001 XF119 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
125746 2001 XJ119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125747 2001 XT120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125748 2001 XH121 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125749 2001 XT121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125750 2001 XJ122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125751 2001 XQ122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125752 2001 XD123 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125753 2001 XX123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125754 2001 XG127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125755 2001 XY127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125756 2001 XU128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125757 2001 XA129 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125758 2001 XY129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125759 2001 XH130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125760 2001 XN131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125761 2001 XQ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125762 2001 XY134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125763 2001 XC136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125764 2001 XG136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125765 2001 XO136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125766 2001 XS136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125767 2001 XZ136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125768 2001 XD137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125769 2001 XY137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125770 2001 XA138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125771 2001 XM138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125772 2001 XY138 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
125773 2001 XA140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125774 2001 XJ140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125775 2001 XQ140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125776 2001 XX140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125777 2001 XV143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125778 2001 XV144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125779 2001 XL145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125780 2001 XM145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125781 2001 XO145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125782 2001 XW146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125783 2001 XD147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125784 2001 XZ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125785 2001 XX148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125786 2001 XR150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125787 2001 XY150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125788 2001 XH151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125789 2001 XY151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125790 2001 XB152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125791 2001 XJ152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125792 2001 XL152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125793 2001 XC153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125794 2001 XV153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125795 2001 XW153 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125796 2001 XH154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125797 2001 XN155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125798 2001 XY155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125799 2001 XU156 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125800 2001 XX156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL