Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/124601–124700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124601 2001 SM29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124602 2001 SW30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124603 2001 SZ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124604 2001 SL34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124605 2001 SY38 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124606 2001 SS39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124607 2001 SG40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124608 2001 SH40 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124609 2001 SS40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124610 2001 SU42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124611 2001 SC43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124612 2001 SD44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124613 2001 SE45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124614 2001 SV45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124615 2001 SW46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124616 2001 SB48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124617 2001 SL48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124618 2001 SR48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124619 2001 SC49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124620 2001 SS50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124621 2001 SV50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124622 2001 SD52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124623 2001 SU54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124624 2001 SG56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
124625 2001 SS57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124626 2001 SG58 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124627 2001 SF60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124628 2001 SY60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124629 2001 SK62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124630 2001 SM62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124631 2001 SW62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124632 2001 SA63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124633 2001 SR63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124634 2001 SL64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124635 2001 SL65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124636 2001 SS65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124637 2001 SV65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124638 2001 SG66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124639 2001 SR66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124640 2001 SX66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124641 2001 SU67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124642 2001 SJ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124643 2001 SQ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124644 2001 SG69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124645 2001 SK69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124646 2001 SZ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124647 2001 SB70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124648 2001 SD70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124649 2001 SM70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124650 2001 ST70 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124651 2001 SZ71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124652 2001 SK72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124653 2001 SO72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124654 2001 SV73 16/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124655 2001 SP74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124656 2001 SC75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124657 2001 SM76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124658 2001 SV76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124659 2001 SO80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124660 2001 SW80 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124661 2001 SG81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124662 2001 SD84 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124663 2001 SP85 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124664 2001 SR88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124665 2001 SQ89 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124666 2001 SX93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124667 2001 SU98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124668 2001 SF99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124669 2001 SP101 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124670 2001 SC105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124671 2001 SQ106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124672 2001 SX106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124673 2001 SZ106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124674 2001 SH107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124675 2001 SW107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124676 2001 SY107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124677 2001 SE108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124678 2001 SD111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124679 2001 SS111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124680 2001 ST111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124681 2001 ST112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124682 2001 SC113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124683 2001 SL113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124684 2001 SW114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124685 2001 SN116 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124686 2001 SD118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124687 2001 SO118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124688 2001 SU121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124689 2001 SA122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124690 2001 SN125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124691 2001 SV129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124692 2001 SX130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124693 2001 SL131 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
124694 2001 SN134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124695 2001 SR136 16/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
124696 2001 SC137 16/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
124697 2001 SF138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124698 2001 SL140 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124699 2001 SK142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124700 2001 SZ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL