Danh sách tiểu hành tinh/124401–124500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124401 2001 QF198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124402 2001 QQ198 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124403 2001 QZ204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124404 2001 QR205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
124405 2001 QN206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124406 2001 QO206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
124407 2001 QS206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124408 2001 QN208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124409 2001 QP211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124410 2001 QW211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124411 2001 QD212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
124412 2001 QR213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124413 2001 QD214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124414 2001 QM214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
124415 2001 QA219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124416 2001 QV223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124417 2001 QW223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124418 2001 QL224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124419 2001 QT229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124420 2001 QM230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124421 2001 QM233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124422 2001 QL234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124423 2001 QE235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124424 2001 QL237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124425 2001 QU238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124426 2001 QE239 24/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
124427 2001 QW239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124428 2001 QU241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124429 2001 QX242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124430 2001 QE246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124431 2001 QD247 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124432 2001 QJ247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124433 2001 QM247 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124434 2001 QR247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124435 2001 QS247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124436 2001 QG248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124437 2001 QN248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124438 2001 QV248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124439 2001 QG249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124440 2001 QB257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124441 2001 QN258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124442 2001 QY259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124443 2001 QQ260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124444 2001 QF261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124445 2001 QG262 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124446 2001 QJ262 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124447 2001 QA263 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124448 2001 QC263 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124449 2001 QZ263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
124450 2001 QN264 25/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
124451 2001 QU269 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124452 2001 QA270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124453 2001 QM270 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124454 2001 QG271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124455 2001 QX272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124456 2001 QC278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124457 2001 QE280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124458 2001 QU282 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124459 2001 QE284 18/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124460 2001 QM292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124461 2001 QE295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124462 2001 QG295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124463 2001 QQ295 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124464 2001 QV295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124465 2001 QF296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124466 2001 QF327 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124467 2001 QW327 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124468 2001 QB329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124469 2001 QA330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124470 2001 RL4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124471 2001 RD5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124472 2001 RJ5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124473 2001 RB6 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124474 2001 RQ6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
124475 2001 RX6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
124476 2001 RB7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124477 2001 RD7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124478 2001 RG12 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124479 2001 RA13 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124480 2001 RP13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124481 2001 RZ18 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124482 2001 RM21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124483 2001 RS23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124484 2001 RT24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124485 2001 RF25 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124486 2001 RG25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124487 2001 RT27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124488 2001 RU35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124489 2001 RB36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124490 2001 RF36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124491 2001 RE38 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124492 2001 RO38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124493 2001 RT43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124494 2001 RE44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
124495 2001 RR44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124496 2001 RS44 13/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
124497 2001 RF45 12/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
124498 2001 RS45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124499 2001 RK46 12/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
124500 2001 RL49 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL