Danh sách tiểu hành tinh/124301–124400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124301 2001 QD62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124302 2001 QL62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124303 2001 QR63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124304 2001 QJ64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124305 2001 QN64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124306 2001 QR64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124307 2001 QY64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124308 2001 QM69 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124309 2001 QZ69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124310 2001 QS72 18/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
124311 2001 QO73 21/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,6 km MPC · JPL
124312 2001 QT73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124313 2001 QX73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124314 2001 QF74 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124315 2001 QY77 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124316 2001 QX78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124317 2001 QS80 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124318 2001 QZ82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124319 2001 QL83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124320 2001 QC85 19/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
124321 2001 QL85 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124322 2001 QK92 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124323 2001 QO94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
124324 2001 QR96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124325 2001 QR97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124326 2001 QU97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124327 2001 QW97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124328 2001 QR98 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124329 2001 QU98 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124330 2001 QG101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124331 2001 QZ102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124332 2001 QB104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124333 2001 QM105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124334 2001 QC108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124335 2001 QL108 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124336 2001 QZ109 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124337 2001 QC110 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
124338 2001 QE110 24/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124339 2001 QV111 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124340 2001 QM112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124341 2001 QT114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124342 2001 QL116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124343 2001 QF117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124344 2001 QL117 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124345 2001 QP117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124346 2001 QC118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124347 2001 QP119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124348 2001 QF120 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124349 2001 QX120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124350 2001 QX122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124351 2001 QF124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124352 2001 QD126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124353 2001 QC127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124354 2001 QM127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124355 2001 QW128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124356 2001 QA129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124357 2001 QH129 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124358 2001 QA131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124359 2001 QV131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124360 2001 QR133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124361 2001 QW133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124362 2001 QZ134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124363 2001 QM136 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124364 2001 QB138 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124365 2001 QL138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124366 2001 QV140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124367 2001 QD142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124368 Nickphoenix 2001 QT142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
124369 2001 QS147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
124370 2001 QX149 25/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124371 2001 QJ152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124372 2001 QN152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124373 2001 QP152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124374 2001 QU152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124375 2001 QV152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
124376 2001 QG155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124377 2001 QG157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124378 2001 QH157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124379 2001 QY158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124380 2001 QK161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124381 2001 QB164 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
124382 2001 QX165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124383 2001 QF167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124384 2001 QE168 25/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124385 2001 QC174 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124386 2001 QJ175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
124387 2001 QB178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124388 2001 QN178 26/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
124389 2001 QG179 28/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124390 2001 QU179 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124391 2001 QX179 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124392 2001 QZ181 29/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124393 2001 QM186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
124394 2001 QF187 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124395 2001 QA189 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
124396 2001 QJ189 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124397 2001 QR190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124398 Iraklisimonia 2001 QK197 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
124399 2001 QN197 22/08/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
124400 2001 QB198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL