Danh sách tiểu hành tinh/124201–124300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124201 2001 OJ85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124202 2001 OT85 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124203 2001 OQ86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124204 2001 OP92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124205 2001 OA94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124206 2001 OX95 27/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
124207 2001 OK97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124208 2001 OR97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124209 2001 OM98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124210 2001 OU100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124211 2001 OC101 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124212 2001 OO102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124213 2001 OX106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124214 2001 OB111 19/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124215 2001 OJ111 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124216 2001 PZ4 07/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124217 2001 PV5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124218 2001 PY5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124219 2001 PN6 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
124220 2001 PQ6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124221 2001 PW9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124222 2001 PN10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124223 2001 PD13 12/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124224 2001 PF17 09/08/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
124225 2001 PO20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124226 2001 PK22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
124227 2001 PV22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124228 2001 PT24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124229 2001 PX24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124230 2001 PH25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
124231 2001 PJ25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124232 2001 PM26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124233 2001 PX36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124234 2001 PP41 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124235 2001 PB42 11/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124236 2001 PC44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124237 2001 PH45 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
124238 2001 PN45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124239 2001 PO45 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124240 2001 PP48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124241 2001 PS51 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124242 2001 PP58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124243 2001 PS61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124244 2001 PD62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124245 2001 PS62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124246 2001 PW65 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124247 2001 QV2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124248 2001 QB3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124249 2001 QD3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124250 2001 QG3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124251 2001 QV3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124252 2001 QA4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124253 2001 QH4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124254 2001 QA5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124255 2001 QY6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124256 2001 QG8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124257 2001 QB9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124258 2001 QT9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124259 2001 QM11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124260 2001 QK12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124261 2001 QP12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124262 2001 QU12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124263 2001 QN13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124264 2001 QL14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124265 2001 QZ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124266 2001 QE15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124267 2001 QO15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124268 2001 QK16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124269 2001 QD18 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
124270 2001 QH19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124271 2001 QO19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124272 2001 QR19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124273 2001 QU19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124274 2001 QW20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124275 2001 QH23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124276 2001 QJ26 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
124277 2001 QX27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124278 2001 QM28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124279 2001 QR28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124280 2001 QM29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124281 2001 QP32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124282 2001 QA39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124283 2001 QC40 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124284 2001 QQ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124285 2001 QS43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124286 2001 QV43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124287 2001 QK45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124288 2001 QS48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124289 2001 QA51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124290 2001 QD51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124291 2001 QZ51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124292 2001 QE53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124293 2001 QQ53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124294 2001 QC55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124295 2001 QF56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124296 2001 QZ56 16/08/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
124297 2001 QE57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124298 2001 QQ57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124299 2001 QJ58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124300 2001 QN59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL