Danh sách tiểu hành tinh/124901–125000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124901 2001 TE52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124902 2001 TP52 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124903 2001 TU52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124904 2001 TV53 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
124905 2001 TB59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124906 2001 TQ59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124907 2001 TV59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124908 2001 TW59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124909 2001 TX59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124910 2001 TR60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124911 2001 TZ61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124912 2001 TA63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124913 2001 TF63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124914 2001 TD64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124915 2001 TZ64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124916 2001 TO65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124917 2001 TJ66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124918 2001 TK66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124919 2001 TL66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124920 2001 TU67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124921 2001 TO69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124922 2001 TQ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124923 2001 TU69 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124924 2001 TE70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124925 2001 TK70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124926 2001 TO70 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
124927 2001 TH71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124928 2001 TR71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124929 2001 TU71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124930 2001 TY71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124931 2001 TE72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124932 2001 TA74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124933 2001 TP75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124934 2001 TA76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124935 2001 TQ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124936 2001 TV77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124937 2001 TO78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124938 2001 TU78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124939 2001 TA79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124940 2001 TP79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124941 2001 TR79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124942 2001 TV79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124943 2001 TW79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124944 2001 TZ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124945 2001 TM82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124946 2001 TG83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124947 2001 TY83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124948 2001 TV85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124949 2001 TO86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124950 2001 TM87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124951 2001 TK88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124952 2001 TF89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124953 2001 TH90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124954 2001 TX91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124955 2001 TC92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124956 2001 TR92 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124957 2001 TU92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124958 2001 TP94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124959 2001 TA96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124960 2001 TN97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124961 2001 TZ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124962 2001 TU100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124963 2001 TV101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124964 2001 TV103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124965 2001 TF104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124966 2001 TH105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124967 2001 TP105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124968 2001 TS105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124969 2001 TW105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124970 2001 TG108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124971 2001 TJ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124972 2001 TO110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124973 2001 TQ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124974 2001 TR111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124975 2001 TJ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
124976 2001 TQ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124977 2001 TS113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124978 2001 TE114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124979 2001 TD120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124980 2001 TV122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124981 2001 TX126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
124982 2001 TC130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
124983 2001 TX130 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
124984 2001 TH131 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
124985 2001 TK131 10/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
124986 2001 TP132 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124987 2001 TO133 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
124988 2001 TF138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124989 2001 TB139 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
124990 2001 TT142 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124991 2001 TY143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124992 2001 TP144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124993 2001 TR144 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124994 2001 TL145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
124995 2001 TS145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124996 2001 TJ146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124997 2001 TR146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124998 2001 TS147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124999 2001 TS150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
125000 2001 TA153 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also