Danh sách tiểu hành tinh/124801–124900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124801 2001 SF277 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124802 2001 SO278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
124803 2001 SR278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124804 2001 SX278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124805 2001 SY278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124806 2001 SL279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124807 2001 SM279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124808 2001 SH280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124809 2001 SR280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124810 2001 SS282 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124811 2001 ST282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124812 2001 SB284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124813 2001 SD285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
124814 2001 SF285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124815 2001 SH287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
124816 2001 SV288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124817 2001 SV290 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124818 2001 SL292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124819 2001 SY294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124820 2001 SM307 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124821 2001 SE308 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124822 2001 SQ308 22/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124823 2001 SO311 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124824 2001 SJ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124825 2001 SS313 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124826 2001 SH315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124827 2001 SQ319 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124828 2001 SS324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124829 2001 SA326 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124830 2001 SG327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124831 2001 SV327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124832 2001 SQ332 19/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124833 2001 SF350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124834 2001 TH 08/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124835 2001 TX3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124836 2001 TE4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124837 2001 TF5 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
124838 2001 TS5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124839 2001 TX5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124840 2001 TR6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124841 2001 TH8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124842 2001 TD9 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124843 2001 TT11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124844 Hirotamasao 2001 TF15 13/10/2001 Shishikui H. Maeno 1,1 km MPC · JPL
124845 2001 TH15 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
124846 2001 TN15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124847 2001 TX15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124848 2001 TZ15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124849 2001 TN16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124850 2001 TW17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124851 2001 TH18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124852 2001 TB19 14/10/2001 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
124853 2001 TO19 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124854 2001 TD20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124855 2001 TU20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124856 2001 TS22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124857 2001 TL24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124858 2001 TX24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124859 2001 TA25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124860 2001 TQ25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124861 2001 TB28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124862 2001 TG28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124863 2001 TU28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124864 2001 TH29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124865 2001 TJ29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124866 2001 TM30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124867 2001 TF31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124868 2001 TL33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124869 2001 TZ33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124870 2001 TH34 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124871 2001 TR34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124872 2001 TU34 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124873 2001 TG35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124874 2001 TU35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124875 2001 TY35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124876 2001 TK36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124877 2001 TL37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124878 2001 TC38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124879 2001 TX38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124880 2001 TZ38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124881 2001 TP39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124882 2001 TV39 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124883 2001 TX39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124884 2001 TE41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124885 2001 TT42 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124886 2001 TQ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124887 2001 TH45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124888 2001 TP45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
124889 2001 TT46 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
124890 2001 TU46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124891 2001 TE47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
124892 2001 TN48 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124893 2001 TM49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
124894 2001 TN49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124895 2001 TJ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124896 2001 TL50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124897 2001 TW50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124898 2001 TX50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124899 2001 TH51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124900 2001 TS51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL