Danh sách tiểu hành tinh/124701–124800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124701 2001 SG144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124702 2001 SE146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124703 2001 SS147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124704 2001 SQ148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124705 2001 SR149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124706 2001 SS149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124707 2001 ST149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124708 2001 SU149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124709 2001 SA150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124710 2001 SD151 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124711 2001 SF151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124712 2001 SA153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124713 2001 SJ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124714 2001 SA155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124715 2001 SC155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124716 2001 SG157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124717 2001 SG158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124718 2001 SA160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124719 2001 SH160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124720 2001 SZ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124721 2001 SW163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124722 2001 SG164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124723 2001 SW164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124724 2001 SE165 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124725 2001 SR167 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124726 2001 SU168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124727 2001 SG169 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124728 2001 SR171 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124729 2001 SB173 16/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
124730 2001 SV173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124731 2001 SJ177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124732 2001 SY178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124733 2001 SG179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124734 2001 SP179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124735 2001 SB183 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124736 2001 SK183 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124737 2001 SW183 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124738 2001 SF199 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124739 2001 SE201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124740 2001 SK204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124741 2001 SL206 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
124742 2001 SV207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124743 2001 SY207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124744 2001 SB210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124745 2001 SF210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124746 2001 SN211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124747 2001 SP211 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124748 2001 SQ212 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124749 2001 SD215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124750 2001 SO215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124751 2001 SR217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124752 2001 SB220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124753 2001 SK220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124754 2001 SK222 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
124755 2001 SU222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124756 2001 SM225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124757 2001 SU225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124758 2001 SH227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124759 2001 SP228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124760 2001 SQ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124761 2001 ST230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124762 2001 SE233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124763 2001 SW234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124764 2001 SE235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124765 2001 SO238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124766 2001 SV239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124767 2001 SO240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124768 2001 SB243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124769 2001 SJ244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124770 2001 SP244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124771 2001 SR244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124772 2001 SL245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124773 2001 SB246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124774 2001 SG247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124775 2001 SJ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124776 2001 SY247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124777 2001 SO248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124778 2001 SE249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124779 2001 SH250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124780 2001 SR250 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
124781 2001 SS252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124782 2001 SU253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124783 2001 SA254 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124784 2001 ST254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124785 2001 SX254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124786 2001 SC256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124787 2001 SO256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124788 2001 SP256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124789 2001 SS256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124790 2001 SV257 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124791 2001 SP261 20/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
124792 2001 SE262 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124793 2001 SY265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124794 2001 SC266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124795 2001 SN266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124796 2001 SC267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
124797 2001 SX267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
124798 2001 SZ267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124799 2001 SX271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124800 2001 SJ272 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL