Danh sách tiểu hành tinh/124501–124600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124501 2001 RO49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124502 2001 RP49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124503 2001 RK51 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124504 2001 RL54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124505 2001 RO58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124506 2001 RN62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124507 2001 RU64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124508 2001 RY64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124509 2001 RM65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124510 2001 RN65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124511 2001 RX65 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124512 2001 RK67 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
124513 2001 RN68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124514 2001 RE69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124515 2001 RJ69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124516 2001 RO71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124517 2001 RC72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124518 2001 RU73 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124519 2001 RT75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124520 2001 RX75 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124521 2001 RC77 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124522 2001 RN77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124523 2001 RL78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124524 2001 RB80 09/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124525 2001 RE81 14/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
124526 2001 RG83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124527 2001 RR84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124528 2001 RX86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124529 2001 RL88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124530 2001 RN89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124531 2001 RO90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124532 2001 RB91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124533 2001 RT91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124534 2001 RF94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124535 2001 RJ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124536 2001 RP94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
124537 2001 RC95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124538 2001 RC96 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
124539 2001 RD96 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
124540 2001 RY97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124541 2001 RC98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124542 2001 RP99 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124543 2001 RO101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124544 2001 RV108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124545 2001 RZ108 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124546 2001 RA112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124547 2001 RG121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124548 2001 RT126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124549 2001 RQ130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124550 2001 RQ131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124551 2001 RS132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124552 2001 RE134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124553 2001 RW134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124554 2001 RO136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124555 2001 RV136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124556 2001 RK137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124557 2001 RD139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124558 2001 RJ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124559 2001 RR152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124560 2001 RP154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124561 2001 ST 17/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
124562 2001 SU 17/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
124563 2001 SO1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
124564 2001 SS1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124565 2001 SD2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124566 2001 SN2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
124567 2001 SO2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124568 2001 SV2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124569 2001 SJ4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
124570 2001 SS4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
124571 2001 SV4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
124572 2001 SX5 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124573 2001 SS9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124574 2001 ST9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124575 2001 SJ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124576 2001 SS12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124577 2001 SX13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124578 2001 SE14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124579 2001 SF15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124580 2001 SJ15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124581 2001 SN15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124582 2001 SW15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124583 2001 SF16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124584 2001 SN16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124585 2001 SG17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124586 2001 SU18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124587 2001 SR20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124588 2001 SD21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124589 2001 SV21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124590 2001 SW23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124591 2001 SX23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124592 2001 SK24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124593 2001 ST24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124594 2001 SR25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124595 2001 SZ25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124596 2001 SG26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124597 2001 SY26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124598 2001 SN27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124599 2001 SR28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124600 2001 SX28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL