Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/123401–123500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123401 2000 WM83 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123402 2000 WS83 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123403 2000 WH86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123404 2000 WS88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123405 2000 WD90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123406 2000 WJ90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123407 2000 WG94 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123408 2000 WZ94 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123409 2000 WJ95 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123410 2000 WV96 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123411 2000 WM97 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123412 2000 WZ97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123413 2000 WT98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123414 2000 WM99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123415 2000 WN99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123416 2000 WF100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123417 2000 WN103 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123418 2000 WT103 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123419 2000 WX103 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123420 2000 WN105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
123421 2000 WV105 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
123422 2000 WF106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
123423 2000 WV107 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123424 2000 WQ108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123425 2000 WM110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123426 2000 WE111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123427 2000 WX111 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123428 2000 WJ112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123429 2000 WB115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123430 2000 WX115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123431 2000 WG117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123432 2000 WQ118 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123433 2000 WY118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123434 2000 WD119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123435 2000 WJ119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123436 2000 WF120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123437 2000 WP121 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123438 2000 WU121 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123439 2000 WS125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123440 2000 WT125 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123441 2000 WP126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
123442 2000 WU129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
123443 2000 WZ129 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123444 2000 WF131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
123445 2000 WL131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123446 2000 WQ131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123447 2000 WZ131 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
123448 2000 WR132 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123449 2000 WK133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123450 2000 WZ133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123451 2000 WF134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123452 2000 WJ134 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123453 2000 WF135 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123454 2000 WS135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
123455 2000 WF136 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123456 2000 WO137 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123457 2000 WN138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123458 2000 WW138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123459 2000 WQ139 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123460 2000 WQ141 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123461 2000 WT142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123462 2000 WY142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123463 2000 WC143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123464 2000 WO144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123465 2000 WH145 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
123466 2000 WZ145 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
123467 2000 WZ146 28/11/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
123468 2000 WS147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
123469 2000 WC148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
123470 2000 WR148 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
123471 2000 WE149 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
123472 2000 WD154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123473 2000 WH154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123474 2000 WO154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123475 2000 WB155 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123476 2000 WC155 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123477 2000 WR161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123478 2000 WU161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
123479 2000 WD162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
123480 2000 WE162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
123481 2000 WV162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
123482 2000 WL163 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123483 2000 WX164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
123484 2000 WE166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
123485 2000 WF166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123486 2000 WS166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
123487 2000 WY166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
123488 2000 WD170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
123489 2000 WO170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
123490 2000 WS170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
123491 2000 WV170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
123492 2000 WL171 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123493 2000 WU171 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123494 2000 WJ173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
123495 2000 WK173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
123496 2000 WL175 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123497 2000 WP175 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
123498 2000 WN178 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123499 2000 WY178 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 4,7 km MPC · JPL
123500 2000 WY179 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL