Danh sách tiểu hành tinh/123301–123400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123301 2000 UK112 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123302 2000 UW112 19/10/2000 McGraw-Hill G. J. Garradd 4,8 km MPC · JPL
123303 2000 VT 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
123304 2000 VO1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123305 2000 VZ1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
123306 2000 VC3 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
123307 2000 VZ4 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123308 2000 VT6 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123309 2000 VV6 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123310 2000 VF7 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123311 2000 VV7 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123312 2000 VY7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123313 2000 VZ7 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123314 2000 VC8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123315 2000 VT8 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123316 2000 VR9 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123317 2000 VU9 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123318 2000 VC10 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123319 2000 VN10 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123320 2000 VV15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123321 2000 VF17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123322 2000 VS19 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123323 2000 VU19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123324 2000 VA20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123325 2000 VV20 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123326 2000 VE22 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123327 2000 VT23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123328 2000 VL30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123329 2000 VC31 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123330 2000 VA38 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123331 2000 VC40 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123332 2000 VQ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123333 2000 VF42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123334 2000 VY42 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123335 2000 VQ43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123336 2000 VD45 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123337 2000 VE46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123338 2000 VT47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123339 2000 VY52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123340 2000 VW53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123341 2000 VQ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123342 2000 VS54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123343 2000 VT57 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
123344 2000 VA58 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123345 2000 VF60 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123346 2000 VG60 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123347 2000 VV60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
123348 2000 VY60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
123349 2000 VP61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123350 2000 WQ1 17/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123351 2000 WF2 18/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
123352 2000 WU3 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123353 2000 WV4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123354 2000 WT6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123355 2000 WC9 18/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
123356 2000 WX15 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123357 2000 WE18 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123358 2000 WO19 24/11/2000 Moriyama Moriyama Obs. 3,8 km MPC · JPL
123359 2000 WV23 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123360 2000 WN26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123361 2000 WK28 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
123362 2000 WM28 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
123363 2000 WO30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123364 2000 WN31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
123365 2000 WU31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123366 2000 WE32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123367 2000 WK32 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123368 2000 WX32 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123369 2000 WV35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123370 2000 WZ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123371 2000 WD36 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123372 2000 WA37 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123373 2000 WW39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123374 2000 WE44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123375 2000 WU44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123376 2000 WV44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123377 2000 WA45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123378 2000 WU51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
123379 2000 WJ53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
123380 2000 WW53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
123381 2000 WK57 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123382 2000 WR58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123383 2000 WW58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123384 2000 WG60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123385 2000 WO62 28/11/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
123386 2000 WW62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,9 km MPC · JPL
123387 2000 WO66 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123388 2000 WR69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123389 2000 WG71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123390 2000 WT71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123391 2000 WX71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123392 2000 WF72 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123393 2000 WH72 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123394 2000 WU73 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123395 2000 WA75 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123396 2000 WF75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123397 2000 WB78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123398 2000 WL79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123399 2000 WP80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123400 2000 WY80 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL