Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/122401–122500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122401 2000 QS81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122402 2000 QD83 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122403 2000 QL83 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122404 2000 QE86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122405 2000 QZ86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122406 2000 QB87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122407 2000 QN87 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122408 2000 QV88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122409 2000 QE89 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122410 2000 QD90 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122411 2000 QV90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122412 2000 QV91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122413 2000 QT92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122414 2000 QO93 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122415 2000 QF94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122416 2000 QQ95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122417 2000 QG96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122418 2000 QP97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122419 2000 QB99 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122420 2000 QV100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122421 2000 QZ101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122422 2000 QN102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122423 2000 QM104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122424 2000 QU104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122425 2000 QQ107 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122426 2000 QY107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122427 2000 QE108 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122428 2000 QO108 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122429 2000 QC109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122430 2000 QM111 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122431 2000 QP111 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122432 2000 QL114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122433 2000 QB115 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122434 2000 QO115 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122435 2000 QJ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122436 2000 QU120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122437 2000 QW120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122438 2000 QC122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122439 2000 QS123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122440 2000 QV125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122441 2000 QH126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122442 2000 QU131 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122443 2000 QX131 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122444 2000 QX133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122445 2000 QQ134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122446 2000 QW134 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122447 2000 QA136 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122448 2000 QP136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122449 2000 QG137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122450 2000 QW138 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122451 2000 QY138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122452 2000 QO139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122453 2000 QV139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122454 2000 QX140 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122455 2000 QK141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122456 2000 QP141 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122457 2000 QE142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122458 2000 QV144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122459 2000 QX144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122460 2000 QB146 31/08/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
122461 2000 QD146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122462 2000 QB147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122463 2000 QP148 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122464 2000 QD149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122465 2000 QY149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122466 2000 QM150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122467 2000 QC151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122468 2000 QO154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122469 2000 QK155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122470 2000 QQ155 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122471 2000 QR155 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122472 2000 QY156 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122473 2000 QG162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122474 2000 QQ163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122475 2000 QY164 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122476 2000 QL165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122477 2000 QO165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122478 2000 QZ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122479 2000 QH167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122480 2000 QR167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122481 2000 QS168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122482 2000 QB169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122483 2000 QK170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122484 2000 QF171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122485 2000 QK171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122486 2000 QW171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122487 2000 QX171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122488 2000 QJ172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122489 2000 QZ174 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122490 2000 QF175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122491 2000 QV175 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122492 2000 QP179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122493 2000 QJ180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122494 2000 QS180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122495 2000 QG181 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
122496 2000 QM184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122497 2000 QM185 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122498 2000 QL186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122499 2000 QC190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122500 2000 QB194 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL