Danh sách tiểu hành tinh/122801–122900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122801 2000 SS96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122802 2000 SS97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122803 2000 SN98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122804 2000 SG99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122805 2000 SP99 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122806 2000 SR99 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122807 2000 SS99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122808 2000 SW99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122809 2000 SB100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122810 2000 SS100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122811 2000 SK101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122812 2000 SO101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122813 2000 SU102 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122814 2000 SN103 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122815 2000 SS103 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122816 2000 SE104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122817 2000 SR104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122818 2000 SH105 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122819 2000 SS105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122820 2000 SQ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122821 2000 SA107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122822 2000 SC107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122823 2000 SG107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122824 2000 SK107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122825 2000 SQ107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122826 2000 SB108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122827 2000 SU108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122828 2000 SC109 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122829 2000 SL110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122830 2000 SY110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122831 2000 ST112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122832 2000 SK113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122833 2000 SV115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122834 2000 SL116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122835 2000 SO116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122836 2000 SO117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122837 2000 SO119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122838 2000 SQ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122839 2000 SU120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122840 2000 SH121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
122841 2000 SY121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122842 2000 SC122 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
122843 2000 SL124 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122844 2000 ST125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122845 2000 SM126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122846 2000 SY126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122847 2000 SK127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122848 2000 SU127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122849 2000 SC128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122850 2000 SL129 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122851 2000 ST129 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122852 2000 ST130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122853 2000 SD131 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122854 2000 SP131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122855 2000 SQ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122856 2000 SS131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122857 2000 SK132 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122858 2000 SL132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122859 2000 SP132 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122860 2000 ST132 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
122861 2000 SZ133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122862 2000 SJ134 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
122863 2000 SY134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122864 2000 SJ135 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122865 2000 SX135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122866 2000 SD136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122867 2000 SG136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122868 2000 SY136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122869 2000 SB137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122870 2000 SW137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122871 2000 SX138 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122872 2000 SB139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122873 2000 SK139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122874 2000 SY139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122875 2000 SB140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122876 2000 SV140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122877 2000 SP141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122878 2000 ST141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122879 2000 SK143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122880 2000 SP143 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122881 2000 SB145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122882 2000 SJ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122883 2000 SL145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122884 2000 SQ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122885 2000 SA146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122886 2000 SD146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122887 2000 SF148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122888 2000 SQ149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122889 2000 SU149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122890 2000 SN150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122891 2000 SF152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122892 2000 SU152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122893 2000 SF154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122894 2000 SS155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122895 2000 SB156 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122896 2000 SL156 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
122897 2000 SO156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122898 2000 SU157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122899 2000 SX157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122900 2000 SB158 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL