Danh sách tiểu hành tinh/122901–123000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122901 2000 SO161 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
122902 2000 SN162 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
122903 2000 SG165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122904 2000 SR165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122905 2000 SU165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122906 2000 SW165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122907 2000 SC166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122908 2000 SM166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122909 2000 SZ166 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122910 2000 SR167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122911 2000 SX167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122912 2000 SL168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122913 2000 SV168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122914 2000 SL169 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122915 2000 SZ171 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122916 2000 SY172 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
122917 2000 SF173 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122918 2000 SN173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122919 2000 SU173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122920 2000 SC174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122921 2000 SM174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122922 2000 SN174 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122923 2000 SV174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122924 2000 SG175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122925 2000 SN175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122926 2000 SZ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122927 2000 SD176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122928 2000 SG177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122929 2000 SO177 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122930 2000 SV181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
122931 2000 SM183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
122932 2000 SU183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
122933 2000 SB184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
122934 2000 SS185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122935 2000 SA186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
122936 2000 SV186 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
122937 2000 SU187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
122938 2000 SV189 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
122939 2000 SM191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122940 2000 SP191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122941 2000 SE192 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122942 2000 SP192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122943 2000 SZ192 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122944 2000 SA193 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122945 2000 SA194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122946 2000 SL194 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122947 2000 SH195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122948 2000 SU195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122949 2000 SC198 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122950 2000 SD200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122951 2000 SY200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122952 2000 SY201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122953 2000 SD202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122954 2000 SA203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122955 2000 SU203 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122956 2000 SU206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122957 2000 SW206 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122958 2000 SX207 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122959 2000 SQ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122960 2000 SA213 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122961 2000 SW214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122962 2000 SG215 26/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
122963 2000 SK215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122964 2000 SD216 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122965 2000 SF218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122966 2000 SN219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122967 2000 SS219 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122968 2000 SO221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122969 2000 SW222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122970 2000 SU223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122971 2000 SQ225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122972 2000 ST228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122973 2000 SD229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122974 2000 SO229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122975 2000 SE230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122976 2000 SH230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122977 2000 SV230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122978 2000 SN234 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122979 2000 SX234 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122980 2000 SS238 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122981 2000 SL239 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122982 2000 SD241 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122983 2000 SG242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122984 2000 SR242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122985 2000 SE244 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122986 2000 SG244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122987 2000 SL244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122988 2000 SO244 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122989 2000 ST245 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122990 2000 SQ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122991 2000 SE247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122992 2000 SN247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122993 2000 SR247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122994 2000 SN249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122995 2000 SK250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122996 2000 SN251 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122997 2000 SZ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122998 2000 SK252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122999 2000 SM252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123000 2000 SS252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also