Danh sách tiểu hành tinh/122701–122800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122701 2000 SM22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
122702 2000 SV24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
122703 2000 SQ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122704 2000 SL29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122705 2000 SU29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122706 2000 SA30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122707 2000 SQ30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122708 2000 SR30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122709 2000 SF31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122710 2000 SY31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122711 2000 SM32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122712 2000 SS32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122713 2000 SV32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122714 2000 SG33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122715 2000 SO33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122716 2000 SN35 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122717 2000 SH36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122718 2000 SH37 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122719 2000 SX37 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122720 2000 SD39 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
122721 2000 SG39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122722 2000 SA40 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122723 2000 SC40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122724 2000 SJ41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122725 2000 SX41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122726 2000 SB43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 9,9 km MPC · JPL
122727 2000 SD43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
122728 2000 SJ43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
122729 2000 SL43 22/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
122730 2000 SO45 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122731 2000 SA46 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122732 2000 SY46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122733 2000 SK47 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
122734 2000 SL49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122735 2000 SW49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122736 2000 SY49 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122737 2000 SC50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122738 2000 SA52 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122739 2000 ST52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122740 2000 SY53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122741 2000 SZ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122742 2000 SC54 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122743 2000 SR54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122744 2000 SX54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122745 2000 SC55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122746 2000 SD55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122747 2000 ST55 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122748 2000 SX56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122749 2000 SG59 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122750 2000 SA60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122751 2000 SL61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122752 2000 SY61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122753 2000 SB62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122754 2000 SM62 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122755 2000 SO62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122756 2000 SR63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122757 2000 SP64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122758 2000 SD65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122759 2000 SQ65 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122760 2000 SE66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122761 2000 SZ66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122762 2000 SU67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122763 2000 SW69 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122764 2000 SX69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122765 2000 SE71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122766 2000 SG71 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122767 2000 SJ71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122768 2000 SQ73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122769 2000 SE74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122770 2000 SB75 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122771 2000 SF75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122772 2000 SB76 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122773 2000 SK77 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122774 2000 SV78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122775 2000 SA79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122776 2000 SP79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122777 2000 SX79 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122778 2000 SL80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122779 2000 SX80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122780 2000 ST82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122781 2000 SJ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122782 2000 SU84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122783 2000 SY85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122784 2000 SO87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122785 2000 SQ87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122786 2000 SE89 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122787 2000 SF90 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122788 2000 SE91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122789 2000 SP91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122790 2000 SY91 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122791 2000 SJ92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122792 2000 SX92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122793 2000 SQ93 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122794 2000 ST93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122795 2000 SL94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122796 2000 SO94 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122797 2000 SG95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122798 2000 SJ95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122799 2000 SZ95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122800 2000 SJ96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL