Danh sách tiểu hành tinh/121801–121900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121801 2000 AO161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121802 2000 AP162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121803 2000 AC167 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121804 2000 AK168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 4,7 km MPC · JPL
121805 2000 AS168 12/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
121806 2000 AH187 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121807 2000 AW187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121808 2000 AN189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121809 2000 AA194 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121810 2000 AU214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
121811 2000 AD217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121812 2000 AP222 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
121813 2000 AW226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121814 2000 AM231 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121815 2000 AE232 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121816 2000 AE238 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121817 Szatmáry 2000 AP246 02/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 5,6 km MPC · JPL
121818 2000 AB247 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
121819 2000 AH247 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121820 2000 AE249 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121821 2000 AL251 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121822 2000 BT 26/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
121823 2000 BA1 28/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121824 2000 BU9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121825 2000 BV9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121826 2000 BA10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121827 2000 BG12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121828 2000 BH13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121829 2000 BU15 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121830 2000 BG20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121831 2000 BV20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
121832 2000 BZ21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121833 2000 BO23 27/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121834 2000 BZ24 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121835 2000 BD25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121836 2000 BZ26 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121837 2000 BT27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121838 2000 BX37 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121839 2000 BS41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
121840 2000 BS44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
121841 2000 BX49 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
121842 2000 CD6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121843 2000 CQ6 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121844 2000 CQ9 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121845 2000 CS9 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121846 2000 CJ14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121847 2000 CS22 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121848 2000 CN23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121849 2000 CB24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121850 2000 CA28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121851 2000 CO31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121852 2000 CU31 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121853 2000 CT34 03/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,0 km MPC · JPL
121854 2000 CE44 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121855 2000 CX52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121856 2000 CX54 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121857 2000 CO64 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121858 2000 CV64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121859 2000 CG66 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121860 2000 CK66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121861 2000 CW69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121862 2000 CT72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121863 2000 CO75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121864 2000 CK76 09/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
121865 Dauvergne 2000 CT80 10/02/2000 La Silla F. Colas, C. Cavadore 3,1 km MPC · JPL
121866 2000 CE83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121867 2000 CB86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121868 2000 CQ90 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121869 2000 CF91 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121870 2000 CB98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121871 2000 CH99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121872 2000 CE100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
121873 2000 CA101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121874 2000 CJ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121875 2000 CQ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121876 2000 CT117 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121877 2000 CG120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121878 2000 CG122 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121879 2000 CF132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121880 2000 CV134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121881 2000 DC1 25/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121882 2000 DW1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121883 2000 DA2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121884 2000 DA3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
121885 2000 DQ6 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121886 2000 DF10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121887 2000 DY11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121888 2000 DN12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121889 2000 DL17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121890 2000 DK21 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121891 2000 DP21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121892 2000 DC25 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121893 2000 DM25 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121894 2000 DC28 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121895 2000 DJ29 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121896 2000 DW33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121897 2000 DZ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121898 2000 DG35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121899 2000 DM36 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121900 2000 DU37 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL