Danh sách tiểu hành tinh/122601–122700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122601 2000 RT39 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122602 2000 RJ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122603 2000 RM40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122604 2000 RP41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122605 2000 RL42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122606 2000 RN43 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122607 2000 RT43 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122608 2000 RF46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122609 2000 RM46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122610 2000 RQ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122611 2000 RT46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122612 2000 RS47 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
122613 2000 RU48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122614 2000 RF49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122615 2000 RG49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122616 2000 RG51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122617 2000 RT54 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
122618 2000 RT55 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122619 2000 RV58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122620 2000 RY61 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
122621 2000 RL63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122622 2000 RS64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122623 2000 RK67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122624 2000 RJ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122625 2000 RE70 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122626 2000 RT71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122627 2000 RV72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122628 2000 RD73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122629 2000 RD77 08/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
122630 2000 RO78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122631 2000 RV78 10/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
122632 Riccioli 2000 RW78 05/09/2000 Monte Agliale S. Donati 2,4 km MPC · JPL
122633 2000 RA80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122634 2000 RY80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122635 2000 RK81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122636 2000 RZ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122637 2000 RA82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122638 2000 RM82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122639 2000 RN82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122640 2000 RX82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122641 2000 RE84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122642 2000 RK84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122643 2000 RO84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122644 2000 RP84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122645 2000 RC86 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122646 2000 RO86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122647 2000 RB87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122648 2000 RE87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122649 2000 RX87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
122650 2000 RL89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122651 2000 RT89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122652 2000 RH90 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122653 2000 RH91 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122654 2000 RH92 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
122655 2000 RN93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122656 2000 RV93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122657 2000 RW93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122658 2000 RA94 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
122659 2000 RM97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
122660 2000 RE98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
122661 2000 RH98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
122662 2000 RK98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122663 2000 RX98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
122664 2000 RZ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
122665 2000 RS99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122666 2000 RX99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122667 2000 RU100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
122668 2000 RB101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
122669 2000 RN101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122670 2000 RU101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
122671 2000 RY101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
122672 2000 RP102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122673 2000 RZ102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
122674 2000 RG103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122675 2000 RL103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
122676 2000 RS103 06/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122677 2000 RG104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122678 2000 RK104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122679 2000 RQ104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122680 2000 RX105 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122681 2000 SW 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
122682 2000 SG1 18/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
122683 2000 SH1 18/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
122684 2000 SJ3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122685 2000 SP3 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122686 2000 SW3 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122687 2000 SX3 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122688 2000 SK7 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
122689 2000 SO7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122690 2000 SC11 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122691 2000 SP11 24/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
122692 2000 SC12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122693 2000 SE12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122694 2000 SQ12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122695 2000 SY13 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122696 2000 SC16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122697 2000 SL16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122698 2000 SW16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122699 2000 SX19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122700 2000 SA20 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL