Danh sách tiểu hành tinh/121401–121500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121401 1999 TX129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121402 1999 TK131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121403 1999 TL131 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121404 1999 TW132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121405 1999 TZ134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121406 1999 TR135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121407 1999 TB138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121408 1999 TD139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121409 1999 TB140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121410 1999 TH141 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121411 1999 TR141 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121412 1999 TW141 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121413 1999 TW142 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121414 1999 TA144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121415 1999 TR144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121416 1999 TG146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121417 1999 TL146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121418 1999 TO147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121419 1999 TW147 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121420 1999 TD148 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121421 1999 TR148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121422 1999 TD149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121423 1999 TR149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121424 1999 TP151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121425 1999 TV152 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121426 1999 TX153 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121427 1999 TJ158 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121428 1999 TY162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121429 1999 TL164 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121430 1999 TZ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121431 1999 TX168 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121432 1999 TG171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121433 1999 TL175 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121434 1999 TS178 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121435 1999 TD180 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121436 1999 TZ182 11/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121437 1999 TT183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121438 1999 TA184 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121439 1999 TK184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121440 1999 TY184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121441 1999 TA185 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121442 1999 TE186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121443 1999 TP186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121444 1999 TN188 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
121445 1999 TH189 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121446 1999 TR189 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121447 1999 TO191 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
121448 1999 TR191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121449 1999 TU193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121450 1999 TO194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121451 1999 TP197 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121452 1999 TW198 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121453 1999 TE199 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121454 1999 TA202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121455 1999 TM205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121456 1999 TQ206 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121457 1999 TU206 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121458 1999 TX206 14/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
121459 1999 TQ207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121460 1999 TW207 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121461 1999 TX208 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121462 1999 TB209 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121463 1999 TE209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121464 1999 TO209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121465 1999 TJ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121466 1999 TQ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121467 1999 TT217 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121468 Msovinskihaskell 1999 TD219 01/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
121469 Sarahaugh 1999 TW221 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
121470 1999 TJ223 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
121471 1999 TO225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121472 1999 TS225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121473 1999 TC226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121474 1999 TE228 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121475 1999 TK228 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121476 1999 TE232 05/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
121477 1999 TX232 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121478 1999 TG233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121479 Hendershot 1999 TM236 03/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
121480 Dolanhighsmith 1999 TH240 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
121481 Reganhoward 1999 TY240 04/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
121482 1999 TC241 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
121483 Griffinjayne 1999 TO242 04/10/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
121484 1999 TP243 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121485 1999 TF244 07/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
121486 Sarahkirby 1999 TX245 07/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
121487 1999 TY253 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
121488 1999 TH254 08/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
121489 1999 TP255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121490 1999 TQ255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121491 1999 TV256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121492 1999 TN262 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
121493 1999 TO263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121494 1999 TE267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121495 1999 TQ267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121496 1999 TB269 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121497 1999 TN270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121498 1999 TB272 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121499 1999 TD272 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121500 1999 TF273 05/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL