Danh sách tiểu hành tinh/122301–122400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122301 2000 QQ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122302 2000 QO4 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122303 2000 QA5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122304 2000 QT5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122305 2000 QV5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122306 2000 QD6 24/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
122307 2000 QE8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,0 km MPC · JPL
122308 2000 QJ8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
122309 2000 QV8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
122310 2000 QJ9 21/08/2000 Saltsjöbaden A. Brandeker 5,3 km MPC · JPL
122311 2000 QL9 25/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
122312 2000 QU9 24/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
122313 2000 QL10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122314 2000 QS10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122315 2000 QO12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122316 2000 QQ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122317 2000 QU12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122318 2000 QV12 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122319 2000 QQ13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122320 2000 QX13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122321 2000 QB14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122322 2000 QQ15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122323 2000 QZ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122324 2000 QO19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122325 2000 QP19 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122326 2000 QH20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122327 2000 QO20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122328 2000 QJ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122329 2000 QZ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122330 2000 QL23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122331 2000 QY24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122332 2000 QY26 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122333 2000 QE27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122334 2000 QM28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122335 2000 QX28 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122336 2000 QS34 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
122337 2000 QA35 27/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
122338 2000 QD36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122339 2000 QG36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122340 2000 QL36 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
122341 2000 QT36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122342 2000 QT37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122343 2000 QK38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122344 2000 QR38 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122345 2000 QW38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122346 2000 QY38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122347 2000 QC40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122348 2000 QT40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122349 2000 QH41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122350 2000 QB42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122351 2000 QH44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122352 2000 QK44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122353 2000 QT44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122354 2000 QX44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122355 2000 QU47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122356 2000 QW48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122357 2000 QH49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122358 2000 QM49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122359 2000 QS50 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122360 2000 QJ51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122361 2000 QF52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122362 2000 QG52 24/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
122363 2000 QK52 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122364 2000 QH54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122365 2000 QL54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122366 2000 QC57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122367 2000 QW57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122368 2000 QZ57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122369 2000 QK58 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122370 2000 QA59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122371 2000 QH60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122372 2000 QU60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122373 2000 QN61 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122374 2000 QO63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122375 2000 QO64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122376 2000 QO65 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122377 2000 QU65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122378 2000 QA66 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122379 2000 QG67 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
122380 2000 QA70 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122381 2000 QH70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122382 2000 QT70 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122383 2000 QW70 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
122384 2000 QU71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122385 2000 QG72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122386 2000 QK72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122387 2000 QQ72 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122388 2000 QV72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122389 2000 QW74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122390 2000 QH75 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122391 2000 QZ75 24/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
122392 2000 QP76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122393 2000 QG77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122394 2000 QN77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122395 2000 QR77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122396 2000 QS77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122397 2000 QJ79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122398 2000 QK79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122399 2000 QO79 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122400 2000 QZ80 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL