Danh sách tiểu hành tinh/120301–120400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120301 2004 JL34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120302 2004 JA36 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
120303 2004 JY37 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120304 2004 JP43 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120305 2004 KF 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
120306 2004 KE6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120307 2004 KX9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120308 Deebradel 2004 KN12 22/05/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
120309 2004 KX15 23/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120310 2004 KY16 24/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120311 2004 LX2 11/06/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
120312 2004 LY2 05/06/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120313 2004 LF4 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120314 2004 LQ4 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
120315 2004 LZ4 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120316 2004 LB5 12/06/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120317 2004 LY6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120318 2004 LQ13 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120319 2004 LZ15 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120320 2004 LL17 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120321 2004 LH30 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
120322 2004 MG2 17/06/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
120323 2004 MQ2 18/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120324 Falusandrás 2004 MV3 21/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
120325 2004 MH7 26/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120326 2004 NK3 09/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
120327 2004 NV10 09/07/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
120328 2004 NP16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
120329 2004 ND17 11/07/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
120330 2004 NO25 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120331 2004 NP26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120332 2004 OS2 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120333 2004 OY11 27/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120334 2004 OS12 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
120335 2004 OP14 17/07/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
120336 2004 PX53 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
120337 2004 PN56 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120338 2004 PX65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
120339 2004 PM71 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120340 2004 PD106 14/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120341 2004 QX12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
120342 2004 RU113 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120343 2004 RU137 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
120344 2004 RU150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120345 2004 RQ193 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120346 2004 RG319 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120347 Salacia 2004 SB60 22/09/2004 Palomar H. G. Roe, M. E. Brown, K. M. Barkume cubewano ( 671 km MPC · JPL
120348 2004 TY364 03/10/2004 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 612 km MPC · JPL
120349 Kalas 2004 XC42 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
120350 Richburns 2005 JC1 03/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
120351 Beckymasterson 2005 JA168 14/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
120352 Gordonwong 2005 JG177 13/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
120353 Katrinajackson 2005 LM6 04/06/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120354 Mikejones 2005 LD40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
120355 2005 MD5 16/06/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
120356 2005 MS8 28/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120357 2005 MZ15 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120358 2005 MN36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120359 2005 ME41 30/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
120360 2005 MT43 27/06/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
120361 Guido 2005 NZ 03/07/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
120362 2005 NK8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120363 2005 NU17 03/07/2005 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
120364 Stevecooley 2005 ND20 03/07/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
120365 2005 NP48 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
120366 2005 NC56 05/07/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
120367 Grabow 2005 NL67 02/07/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
120368 Phillipcoulter 2005 NO67 03/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
120369 2005 NW94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
120370 2005 OS1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120371 2005 OB16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120372 2005 PY 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120373 2005 PA2 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
120374 2005 PL2 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
120375 Kugel 2005 PB6 10/08/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
120376 2005 PY6 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
120377 2005 PW14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120378 2005 QL9 25/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120379 2005 QO9 24/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
120380 2005 QP10 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120381 2005 QQ22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120382 2005 QD25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120383 2005 QD26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
120384 2005 QU29 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
120385 2005 QB36 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
120386 2005 QE38 25/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120387 2005 QL38 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120388 2005 QD39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
120389 2005 QK79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
120390 2005 QL79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120391 2005 QU80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
120392 2005 QF86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120393 2005 QH88 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120394 2005 QB107 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120395 2005 QQ110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120396 2005 QA112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120397 2005 QU112 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120398 2005 QB142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120399 2005 QK156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
120400 2005 QP160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL