Danh sách tiểu hành tinh/120001–120100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120001 2002 YL15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120002 2002 YD20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120003 2002 YU23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120004 2002 YB24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120005 2002 YB31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120006 2002 YK31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120007 2002 YV31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120008 2003 AN5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120009 2003 AU5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120010 2003 AV5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120011 2003 AY5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120012 2003 AR7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120013 2003 AU17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
120014 2003 AT21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120015 2003 AO24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120016 2003 AY27 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120017 2003 AD37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120018 2003 AV38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120019 2003 AF39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120020 2003 AV40 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120021 2003 AW40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120022 2003 AA41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120023 2003 AW44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120024 2003 AN50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120025 2003 AT52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120026 2003 AR55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120027 2003 AZ57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120028 2003 AK58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120029 2003 AD60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
120030 2003 AF65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120031 2003 AZ68 09/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120032 2003 AV69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120033 2003 AZ70 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120034 2003 AK71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120035 2003 AB75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120036 2003 AM89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120037 2003 AG91 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120038 Franlainsher 2003 BR1 26/01/2003 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
120039 2003 BA2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120040 Pagliarini 2003 BF5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,6 km MPC · JPL
120041 2003 BS6 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120042 2003 BQ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120043 2003 BA11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
120044 2003 BX20 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
120045 2003 BB25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120046 2003 BT26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120047 2003 BR27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
120048 2003 BJ29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120049 2003 BT29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120050 2003 BE40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120051 2003 BO66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
120052 2003 BD67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
120053 2003 BW69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
120054 2003 BR71 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120055 2003 BD76 29/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120056 2003 BA79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120057 2003 BJ82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120058 2003 BZ83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120059 2003 BA84 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120060 2003 BP84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
120061 2003 CO1 01/02/2003 Palomar NEAT 82 km MPC · JPL
120062 2003 CQ4 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120063 2003 CE5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120064 2003 CD6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120065 2003 CM6 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120066 2003 CH16 07/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120067 2003 CQ18 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120068 2003 DC1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
120069 2003 DZ3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120070 2003 DC8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120071 2003 DM16 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120072 2003 DD18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120073 2003 DR19 22/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
120074 Bass 2003 EA 01/03/2003 Jornada D. S. Dixon 3,0 km MPC · JPL
120075 2003 EE2 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120076 2003 EO2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120077 2003 EU3 06/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
120078 2003 EH4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
120079 2003 EB10 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
120080 2003 ET11 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120081 2003 ED12 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120082 2003 EN12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120083 2003 EH17 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120084 2003 EW20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
120085 2003 EO23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
120086 2003 EU24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120087 2003 ET25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
120088 2003 EW32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
120089 2003 EA34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
120090 2003 EB35 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120091 2003 EH35 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120092 2003 EB36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
120093 2003 EE38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120094 2003 ET39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120095 2003 EN42 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120096 2003 EG47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
120097 2003 EG50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
120098 2003 EJ50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
120099 2003 EV55 09/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120100 2003 EY57 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL