Danh sách tiểu hành tinh/119001–119100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119001 2000 YX60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119002 2000 YW61 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
119003 2000 YF69 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119004 2000 YK69 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119005 2000 YP72 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
119006 2000 YG75 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119007 2000 YT75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119008 2000 YH79 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
119009 2000 YY79 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119010 2000 YC80 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119011 2000 YN82 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119012 2000 YK105 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119013 2000 YM121 22/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119014 2000 YA124 28/12/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
119015 2000 YX136 23/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
119016 2001 AD5 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
119017 2001 AE27 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
119018 2001 AQ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119019 2001 AJ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119020 2001 AH38 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119021 2001 AL43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
119022 2001 AU46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119023 2001 BW2 18/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
119024 2001 BX18 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119025 2001 BG30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119026 2001 BC61 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119027 2001 CQ2 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
119028 2001 CB33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119029 2001 CV39 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119030 2001 DO8 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
119031 2001 DQ24 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119032 2001 DC44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119033 2001 EU12 13/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
119034 2001 FR 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119035 2001 FD23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
119036 2001 FQ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
119037 2001 FH50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119038 2001 FE87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
119039 2001 FZ91 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
119040 2001 FH105 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
119041 2001 FP145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
119042 2001 HS1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119043 2001 HS4 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119044 2001 HV7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119045 2001 HN8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119046 2001 HL11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119047 2001 HM12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119048 2001 HQ29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119049 2001 HB63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119050 2001 HA67 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
119051 2001 JK5 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119052 2001 KZ 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119053 2001 KR11 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119054 2001 KY11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119055 2001 KN12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119056 2001 KL13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119057 2001 KT19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119058 2001 KT24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119059 2001 KP25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119060 2001 KM42 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119061 2001 KP42 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119062 2001 KC43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119063 2001 KF49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119064 2001 KO52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119065 2001 KB72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119066 2001 KJ76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 193 km MPC · JPL
119067 2001 KP76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano (hot) · 212 km MPC · JPL
119068 2001 KC77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 203 km MPC · JPL
119069 2001 KN77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 168 km MPC · JPL
119070 2001 KP77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 176 km MPC · JPL
119071 2001 LC1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119072 2001 LF4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119073 2001 LD9 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119074 2001 LC15 11/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119075 2001 LK15 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
119076 2001 LE19 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119077 2001 MQ8 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119078 2001 MA9 19/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119079 2001 MA17 27/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119080 2001 MG28 24/06/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119081 2001 NR3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119082 2001 NR4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
119083 2001 NT9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
119084 2001 NH10 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119085 2001 NW15 14/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119086 2001 NR19 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119087 2001 NK21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119088 2001 NP21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119089 2001 NR21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119090 2001 OU1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119091 2001 OG9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
119092 2001 OU10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119093 2001 OR18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
119094 2001 OO24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
119095 2001 OE25 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119096 2001 OT28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119097 2001 OX34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119098 2001 OD35 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119099 2001 OR40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119100 2001 OZ41 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL