Danh sách tiểu hành tinh/119701–119800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119701 2001 XW156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119702 2001 XM157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119703 2001 XG158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119704 2001 XW164 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119705 2001 XP169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119706 2001 XW183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119707 2001 XA185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119708 2001 XN185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119709 2001 XR186 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119710 2001 XP191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119711 2001 XP193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119712 2001 XU195 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119713 2001 XV203 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119714 2001 XG205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119715 2001 XX207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119716 2001 XH208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119717 2001 XX220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119718 2001 XZ222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119719 2001 XS228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119720 2001 XB236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119721 2001 XT236 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119722 2001 XN238 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119723 2001 XO244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119724 2001 XX244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119725 2001 XO256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119726 2001 XB257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119727 2001 XG257 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119728 2001 XT259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
119729 2001 XX260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
119730 2001 YP7 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119731 2001 YB8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119732 2001 YM8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119733 2001 YQ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119734 2001 YE14 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119735 2001 YS17 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119736 2001 YM22 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119737 2001 YJ23 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119738 2001 YV23 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
119739 2001 YN24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119740 2001 YP28 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119741 2001 YC37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119742 2001 YJ37 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119743 2001 YW40 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119744 2001 YN42 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119745 2001 YU44 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119746 2001 YZ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119747 2001 YP52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119748 2001 YO53 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119749 2001 YG62 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119750 2001 YL64 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119751 2001 YL68 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119752 2001 YN77 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119753 2001 YO90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119754 2001 YU91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119755 2001 YO102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119756 2001 YT105 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119757 2001 YE108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119758 2001 YV112 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119759 2001 YX112 18/12/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
119760 2001 YN113 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119761 2001 YK116 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119762 2001 YS117 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119763 2001 YM120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119764 2001 YO121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119765 2001 YF122 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119766 2001 YA130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119767 2001 YQ133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
119768 2001 YA136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119769 2001 YD136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119770 2001 YK136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119771 2001 YV151 19/12/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119772 2002 AV3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
119773 2002 AB11 11/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
119774 2002 AP28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
119775 2002 AX29 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119776 2002 AF35 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119777 2002 AN35 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119778 2002 AF38 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119779 2002 AX44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119780 2002 AA46 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119781 2002 AF49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119782 2002 AC51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119783 2002 AZ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119784 2002 AQ55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119785 2002 AM57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119786 2002 AE65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119787 2002 AN76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119788 2002 AJ81 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119789 2002 AG85 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119790 2002 AQ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119791 2002 AS96 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119792 2002 AR103 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119793 2002 AE104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119794 2002 AL107 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119795 2002 AR109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119796 2002 AB113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119797 2002 AD120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119798 2002 AM127 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119799 2002 AH133 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119800 2002 AG134 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL