Danh sách tiểu hành tinh/119601–119700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119601 2001 WA14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119602 2001 WD15 24/11/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
119603 2001 WW16 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119604 2001 WT18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119605 2001 WY18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119606 2001 WM19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119607 2001 WT20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119608 2001 WC23 27/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119609 2001 WN26 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119610 2001 WV26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119611 2001 WY26 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119612 2001 WY27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119613 2001 WT32 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119614 2001 WM35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119615 2001 WO35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119616 2001 WH36 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119617 2001 WL38 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119618 2001 WL39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119619 2001 WP39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119620 2001 WY42 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119621 2001 WQ43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119622 2001 WY48 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
119623 2001 WK53 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119624 2001 WM73 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119625 2001 WZ81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119626 2001 WD91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119627 2001 WJ99 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119628 2001 WQ100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
119629 2001 WP101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
119630 2001 XJ5 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
119631 2001 XC7 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119632 2001 XE11 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119633 2001 XR13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119634 2001 XM16 13/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
119635 2001 XB17 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119636 2001 XB18 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119637 2001 XC19 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119638 2001 XG24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119639 2001 XV24 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119640 2001 XM25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119641 2001 XP25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119642 2001 XX28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119643 2001 XN30 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119644 2001 XM36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119645 2001 XF40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119646 2001 XN40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119647 2001 XS40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119648 2001 XV41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119649 2001 XU45 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
119650 2001 XT48 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119651 2001 XE49 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119652 2001 XV49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119653 2001 XK54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119654 2001 XO54 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119655 2001 XV55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119656 2001 XJ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119657 2001 XQ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119658 2001 XX58 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119659 2001 XE62 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119660 2001 XL62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119661 2001 XN62 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119662 2001 XN63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119663 2001 XP65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119664 2001 XN67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119665 2001 XR67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119666 2001 XQ73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119667 2001 XY73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119668 2001 XB74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119669 2001 XR74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119670 2001 XO75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119671 2001 XO77 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119672 2001 XC86 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119673 2001 XN87 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119674 2001 XY90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119675 2001 XX91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119676 2001 XG95 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119677 2001 XW96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119678 2001 XX105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119679 2001 XV107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119680 2001 XX107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119681 2001 XY107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119682 2001 XE108 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
119683 2001 XB110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119684 2001 XC113 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119685 2001 XS114 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119686 2001 XY116 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119687 2001 XQ121 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119688 2001 XK126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119689 2001 XJ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119690 2001 XP130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119691 2001 XK132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119692 2001 XN140 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119693 2001 XD145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119694 2001 XE146 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119695 2001 XP148 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119696 2001 XC152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119697 2001 XT152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119698 2001 XA155 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119699 2001 XV155 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119700 2001 XE156 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL