Danh sách tiểu hành tinh/119501–119600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119501 2001 UL119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119502 2001 UH120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119503 2001 UR124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
119504 2001 UQ126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119505 2001 UR127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119506 2001 UQ128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119507 2001 UP131 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119508 2001 UD132 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119509 2001 UH133 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119510 2001 UW134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119511 2001 UX134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119512 2001 UC136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119513 2001 UU138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119514 2001 UT141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119515 2001 UL149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119516 2001 UP150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119517 2001 US150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119518 2001 UJ154 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119519 2001 UJ157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119520 2001 UB159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119521 2001 UU161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119522 2001 UX162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119523 2001 UU164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119524 2001 UW167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119525 2001 UC169 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
119526 2001 UF175 24/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119527 2001 UH177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119528 2001 US179 26/10/2001 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
119529 2001 UY187 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119530 2001 VE1 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119531 2001 VX1 08/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,5 km MPC · JPL
119532 2001 VD9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119533 2001 VV9 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119534 2001 VL10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119535 2001 VR11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119536 2001 VP12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119537 2001 VF14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119538 2001 VD15 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119539 2001 VL15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119540 2001 VJ18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119541 2001 VP20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119542 2001 VB26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119543 2001 VE26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119544 2001 VR26 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119545 2001 VY26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119546 2001 VC29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119547 2001 VG29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119548 2001 VZ29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119549 2001 VO33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119550 2001 VG34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119551 2001 VX34 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119552 2001 VN35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119553 2001 VH36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119554 2001 VQ36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119555 2001 VW39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119556 2001 VS41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119557 2001 VV41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119558 2001 VS42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119559 2001 VE45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119560 2001 VM46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119561 2001 VO48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119562 2001 VC66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119563 2001 VX68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119564 2001 VR69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119565 2001 VL72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
119566 2001 VN72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119567 2001 VV79 09/11/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
119568 2001 VP81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
119569 2001 VD82 10/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
119570 2001 VC84 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119571 2001 VJ88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
119572 2001 VM88 15/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119573 2001 VP90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119574 2001 VT90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119575 2001 VK91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119576 2001 VF93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119577 2001 VB96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119578 2001 VX96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119579 2001 VU97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119580 2001 VD101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119581 2001 VK103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119582 2001 VL103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119583 2001 VM103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119584 2001 VS108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119585 2001 VX108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119586 2001 VZ108 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119587 2001 VA110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119588 2001 VV110 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119589 2001 VK113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119590 2001 VS117 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
119591 2001 VD118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119592 2001 VJ125 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119593 2001 VA126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
119594 2001 WC8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119595 2001 WY8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119596 2001 WT9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119597 2001 WS11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119598 2001 WT11 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119599 2001 WB12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119600 2001 WM12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL