Danh sách tiểu hành tinh/118601–118700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118601 2000 GJ107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118602 2000 GQ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
118603 2000 GU111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118604 2000 GL114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118605 2000 GR116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118606 2000 GG120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118607 2000 GG130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
118608 2000 GQ134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118609 2000 GZ137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118610 2000 GC143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118611 2000 GG143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118612 2000 GU143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118613 2000 GE150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118614 2000 GZ150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118615 2000 GT159 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118616 2000 GV159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118617 2000 GP162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118618 2000 HB8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118619 2000 HR9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118620 2000 HR13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118621 2000 HK16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118622 2000 HZ19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
118623 2000 HJ22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118624 2000 HR24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
118625 2000 HF28 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118626 2000 HJ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118627 2000 HE36 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118628 2000 HW40 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118629 2000 HC42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118630 2000 HA47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118631 2000 HB48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118632 2000 HR48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118633 2000 HM57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118634 2000 HA58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118635 2000 HE60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
118636 2000 HW64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
118637 2000 HD66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118638 2000 HR71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
118639 2000 HM73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
118640 2000 HP94 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118641 2000 HU95 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118642 2000 HG102 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118643 2000 JR1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118644 2000 JR5 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118645 2000 JC14 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118646 2000 JL26 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118647 2000 JX29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118648 2000 JF31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118649 2000 JM32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118650 2000 JQ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118651 2000 JV33 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118652 2000 JM36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118653 2000 JU36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118654 2000 JE38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118655 2000 JB40 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118656 2000 JR40 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118657 2000 JA57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118658 2000 JO58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118659 2000 JH77 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118660 2000 JK77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118661 2000 KL6 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118662 2000 KD11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118663 2000 KK11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118664 2000 KP15 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118665 2000 KE34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118666 2000 KZ34 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118667 2000 KA40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118668 2000 KS43 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
118669 2000 KO54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
118670 2000 KP55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118671 2000 KL63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
118672 2000 KS63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118673 2000 KU68 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118674 2000 KD78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118675 2000 KW81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
118676 2000 LS17 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118677 2000 LG19 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118678 2000 LH22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118679 2000 LE35 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
118680 2000 LQ35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118681 2000 NJ1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118682 2000 NJ3 07/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
118683 2000 NE11 12/07/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
118684 2000 NX14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
118685 2000 NV15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
118686 2000 NA20 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
118687 2000 NF22 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118688 2000 NJ22 07/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118689 2000 NG23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
118690 2000 OO20 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
118691 2000 OJ23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118692 2000 OS28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118693 2000 OL31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118694 2000 OG42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118695 2000 OW44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118696 2000 OA46 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118697 2000 OL47 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118698 2000 OY51 28/07/2000 Cerro Paranal B. Gladman res · 102 km MPC · JPL
118699 2000 OK53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
118700 2000 OQ53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL