Danh sách tiểu hành tinh/119401–119500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119401 2001 TY50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119402 2001 TY51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119403 2001 TU62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119404 2001 TK63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119405 2001 TU64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119406 2001 TY64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119407 2001 TG69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119408 2001 TS70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119409 2001 TH72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119410 2001 TU72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119411 2001 TJ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119412 2001 TE76 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119413 2001 TF78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119414 2001 TQ80 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119415 2001 TC84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
119416 2001 TD87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119417 2001 TH88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119418 2001 TX88 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119419 2001 TO91 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119420 2001 TL92 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119421 2001 TG94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119422 2001 TS94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119423 2001 TH98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119424 2001 TG104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
119425 2001 TA107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119426 2001 TW107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119427 2001 TZ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119428 2001 TP120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119429 2001 TH123 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
119430 2001 TK124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119431 2001 TM128 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
119432 2001 TL131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119433 2001 TT132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
119434 2001 TL133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
119435 2001 TP133 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
119436 2001 TL135 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119437 2001 TZ136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119438 2001 TE138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119439 2001 TJ138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119440 2001 TN140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119441 2001 TR141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
119442 2001 TC147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119443 2001 TF147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119444 2001 TY148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119445 2001 TM154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
119446 2001 TT154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119447 2001 TC164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119448 2001 TX169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119449 2001 TX170 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119450 2001 TO174 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119451 2001 TJ175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119452 2001 TQ185 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119453 2001 TF186 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119454 2001 TS189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119455 2001 TV189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119456 2001 TQ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119457 2001 TS191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119458 2001 TJ192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119459 2001 TV192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119460 2001 TQ194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119461 2001 TA202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119462 2001 TE203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119463 2001 TL208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
119464 2001 TX226 14/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
119465 2001 TG233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
119466 2001 UK5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
119467 2001 UB7 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
119468 2001 UH8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119469 2001 UE11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
119470 2001 UN13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
119471 2001 UZ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
119472 2001 UM16 25/10/2001 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
119473 2001 UO18 19/10/2001 Kitt Peak M. W. Buie 122 km MPC · JPL
119474 2001 UW19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119475 2001 UF28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119476 2001 UG28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119477 2001 UH30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119478 2001 US32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119479 2001 UT33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119480 2001 UE34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119481 2001 UK34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119482 2001 UJ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119483 2001 UH47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119484 2001 UT50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119485 2001 UU53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119486 2001 UD55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119487 2001 UT59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119488 2001 UK63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119489 2001 UM64 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119490 2001 UA68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119491 2001 UM72 20/10/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
119492 2001 UF78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119493 2001 UA79 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119494 2001 UK80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119495 2001 UW80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119496 2001 UW93 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
119497 2001 UR105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119498 2001 UU109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119499 2001 UV113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119500 2001 UO116 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL