Danh sách tiểu hành tinh/119101–119200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119101 2001 OG47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119102 2001 OB49 16/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
119103 2001 OM51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119104 2001 ON53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119105 2001 OM56 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119106 2001 OU56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119107 2001 OX56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119108 2001 OC64 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
119109 2001 OZ64 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
119110 2001 OT70 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119111 2001 OK71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119112 2001 OV75 25/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119113 2001 OE77 28/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,3 km MPC · JPL
119114 2001 OY77 26/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
119115 2001 OJ80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119116 2001 OB81 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119117 2001 OB82 26/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
119118 2001 OG85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
119119 2001 OP86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119120 2001 OM87 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119121 2001 OD88 20/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
119122 2001 OU89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
119123 2001 OQ90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
119124 2001 OB99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
119125 2001 OW99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
119126 2001 OK101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119127 2001 OT101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119128 2001 OY101 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119129 2001 OL111 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119130 2001 OT111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119131 2001 PN 01/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119132 2001 PS1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119133 2001 PX1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
119134 2001 PA5 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
119135 2001 PZ9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119136 2001 PC12 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119137 2001 PF12 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
119138 2001 PS15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119139 2001 PY17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119140 2001 PS24 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
119141 2001 PX25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119142 2001 PL27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119143 2001 PX27 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119144 2001 PH32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
119145 2001 PS41 11/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119146 2001 PQ45 12/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119147 2001 PF47 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
119148 2001 PS49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119149 2001 PY55 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
119150 2001 PR60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
119151 2001 PW61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
119152 2001 PB63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
119153 2001 QH3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119154 2001 QS3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119155 2001 QJ7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119156 2001 QM7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119157 2001 QH9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119158 2001 QX21 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119159 2001 QX22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119160 2001 QT23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119161 2001 QB24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119162 2001 QD26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119163 2001 QX26 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119164 2001 QJ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119165 2001 QJ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119166 2001 QJ39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119167 2001 QX39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119168 2001 QK42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119169 2001 QM47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119170 2001 QO48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119171 2001 QH49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119172 2001 QJ49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119173 2001 QL49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119174 2001 QR51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119175 2001 QU53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119176 2001 QS55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119177 2001 QN61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119178 2001 QW66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119179 2001 QM67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119180 2001 QN68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 3,5 km MPC · JPL
119181 2001 QX68 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119182 2001 QZ80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119183 2001 QV82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119184 2001 QK87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
119185 2001 QJ88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
119186 2001 QM93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119187 2001 QA94 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119188 2001 QO97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119189 2001 QO102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119190 2001 QC104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119191 2001 QO104 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119192 2001 QM106 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119193 2001 QH108 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
119194 2001 QH109 20/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119195 2001 QF111 25/08/2001 Emerald Lane L. Ball 1,7 km MPC · JPL
119196 2001 QZ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119197 2001 QU118 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119198 2001 QN121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119199 2001 QP121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119200 2001 QV124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL