Danh sách tiểu hành tinh/117301–117400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117301 2004 VX4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117302 2004 VP5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
117303 2004 VB10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117304 2004 VR12 03/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
117305 2004 VU15 01/11/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
117306 2004 VF21 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
117307 2004 VY21 04/11/2004 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
117308 2004 VQ22 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117309 2004 VT22 04/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
117310 2004 VA23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
117311 2004 VD23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
117312 2004 VO24 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
117313 2004 VR26 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117314 2004 VD40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117315 2004 VO55 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
117316 2004 VM57 05/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
117317 2004 VL59 09/11/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117318 2004 VO62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117319 2004 VR64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
117320 2004 VS64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117321 2004 VU64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117322 2004 VJ72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
117323 2004 VE78 12/11/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117324 2004 WW4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
117325 2004 WU8 18/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117326 2004 WV8 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117327 2004 WD9 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117328 2004 WH9 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
117329 Spencer 2004 XJ6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
117330 2004 XF8 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117331 2004 XF10 02/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
117332 2004 XX10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
117333 2004 XF11 03/12/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
117334 2004 XK11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117335 2004 XT11 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117336 2004 XP15 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117337 2004 XD17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
117338 2004 XF18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
117339 2004 XO20 08/12/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
117340 2004 XM23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117341 2004 XU26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117342 2004 XJ38 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117343 2004 XR38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117344 2004 XY40 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
117345 2004 XO41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
117346 2004 XB48 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
117347 2004 XF48 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
117348 2004 XF49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
117349 2004 XN61 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
117350 Saburo 2004 XL62 13/12/2004 Yamagata K. Itagaki 8,3 km MPC · JPL
117351 2004 XE63 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117352 2004 XQ69 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117353 2004 XS73 11/12/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
117354 2004 XQ75 09/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117355 2004 XT86 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117356 2004 XB87 09/12/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117357 2004 XG88 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117358 2004 XJ95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
117359 2004 XS102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
117360 2004 XC103 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
117361 2004 XV103 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117362 2004 XW103 09/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117363 2004 XX104 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
117364 2004 XM105 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117365 2004 XR106 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117366 2004 XK107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117367 2004 XO107 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117368 2004 XY119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117369 2004 XL121 14/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
117370 2004 XC129 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
117371 2004 XK144 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
117372 2004 XH145 13/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
117373 2004 XL145 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
117374 2004 XQ147 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
117375 2004 XY148 14/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
117376 2004 XP157 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117377 2004 XW158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117378 2004 XZ163 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
117379 2004 XW169 09/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
117380 2004 XT174 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
117381 Lindaweiland 2004 YU 18/12/2004 Junk Bond D. Healy 3,3 km MPC · JPL
117382 2004 YE2 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
117383 2004 YD4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117384 Halharrison 2004 YD16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
117385 2004 YN20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
117386 Thomasschlapkohl 2004 YV20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
117387 Javiercerna 2004 YP21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
117388 Jamiemoore 2004 YB23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117389 2004 YD23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
117390 Stephanegendron 2004 YK26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
117391 2004 YD31 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117392 2004 YV31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
117393 2004 YO32 21/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117394 2004 YS33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
117395 2004 YL35 21/12/2004 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
117396 2005 AJ1 01/01/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
117397 2005 AW1 01/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117398 2005 AZ2 06/01/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
117399 2005 AO7 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
117400 2005 AA8 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL