Danh sách tiểu hành tinh/116301–116400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116301 2003 YZ60 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116302 2003 YH61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116303 2003 YK61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116304 2003 YV61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116305 2003 YL62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116306 2003 YQ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116307 2003 YX62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116308 2003 YR63 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116309 2003 YF64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116310 2003 YA65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116311 2003 YQ65 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116312 2003 YS65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116313 2003 YT65 19/12/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
116314 2003 YA66 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116315 2003 YE66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116316 2003 YJ68 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116317 2003 YZ68 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116318 2003 YB69 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116319 2003 YF69 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
116320 2003 YW69 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116321 2003 YB70 21/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116322 2003 YJ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116323 2003 YP72 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116324 2003 YT72 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116325 2003 YV72 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116326 2003 YH73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116327 2003 YJ73 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116328 2003 YL73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116329 2003 YZ73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116330 2003 YN74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116331 2003 YS74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116332 2003 YC75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116333 2003 YC76 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116334 2003 YP76 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116335 2003 YA77 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
116336 2003 YB77 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116337 2003 YF77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116338 2003 YH78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116339 2003 YZ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116340 2003 YC81 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116341 2003 YF81 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116342 2003 YH81 18/12/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
116343 2003 YY83 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116344 2003 YB84 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116345 2003 YJ84 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116346 2003 YP84 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116347 2003 YQ86 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116348 2003 YF89 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116349 2003 YM89 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116350 2003 YU89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116351 2003 YW89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116352 2003 YZ90 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
116353 2003 YC91 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116354 2003 YL91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
116355 2003 YT91 20/12/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
116356 2003 YV91 21/12/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116357 2003 YH92 21/12/2003 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
116358 2003 YB94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116359 2003 YX94 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116360 2003 YN95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116361 2003 YZ95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116362 2003 YZ96 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116363 2003 YN100 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116364 2003 YQ101 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116365 2003 YU101 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116366 2003 YG102 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116367 2003 YZ102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116368 2003 YS104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116369 2003 YS106 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116370 2003 YY106 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116371 2003 YG107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116372 2003 YJ108 21/12/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
116373 2003 YK108 21/12/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116374 2003 YA110 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116375 2003 YU111 23/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116376 2003 YF113 23/12/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
116377 2003 YL113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116378 2003 YJ114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116379 2003 YB115 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116380 2003 YU116 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116381 2003 YV116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116382 2003 YF121 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116383 2003 YG123 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116384 2003 YQ123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116385 2003 YE124 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116386 2003 YZ125 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116387 2003 YM126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116388 2003 YQ126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116389 2003 YO127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116390 2003 YU127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116391 2003 YF128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116392 2003 YZ128 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116393 2003 YF129 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116394 2003 YR129 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116395 2003 YC130 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116396 2003 YJ132 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116397 2003 YS132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116398 2003 YX132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116399 2003 YV133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116400 2003 YY133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL