Danh sách tiểu hành tinh/117401–117500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117401 2005 AL8 06/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
117402 2005 AM8 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117403 2005 AO8 06/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
117404 2005 AC9 07/01/2005 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
117405 2005 AY9 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117406 2005 AF10 07/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 7,3 km MPC · JPL
117407 2005 AD11 01/01/2005 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
117408 2005 AL11 01/01/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117409 2005 AO11 01/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117410 2005 AY11 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117411 2005 AH12 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
117412 2005 AJ12 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117413 Ramonycajal 2005 AE13 08/01/2005 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
117414 2005 AG14 09/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117415 2005 AY14 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117416 2005 AC15 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
117417 2005 AS15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117418 2005 AE16 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117419 2005 AD17 06/01/2005 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117420 2005 AM17 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117421 2005 AA18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117422 2005 AG18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117423 2005 AP18 07/01/2005 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
117424 2005 AX19 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117425 2005 AK20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117426 2005 AM20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117427 2005 AY21 06/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
117428 2005 AS22 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117429 2005 AR25 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117430 Achosyx 2005 AQ26 13/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 7,0 km MPC · JPL
117431 2005 AL28 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117432 2005 AQ28 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117433 2005 AC29 15/01/2005 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
117434 2005 AE29 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
117435 Severochoa 2005 AJ29 14/01/2005 La Cañada J. Lacruz 4,5 km MPC · JPL
117436 2005 AU30 09/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
117437 2005 AW30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117438 2005 AX35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117439 Rosner 2005 AR36 13/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
117440 2005 AM37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117441 2005 AY38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
117442 2005 AP39 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117443 2005 AW42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117444 2005 AJ43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117445 2005 AB45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117446 2005 AV45 11/01/2005 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
117447 2005 AX46 11/01/2005 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
117448 2005 AY46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117449 2005 AB47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
117450 2005 AD47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117451 2005 AA50 13/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
117452 2005 AV55 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117453 2005 AG58 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117454 2005 AG59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117455 2005 AL61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117456 2005 AL68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117457 2005 AU68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
117458 2005 AN71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117459 2005 AB74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117460 2005 AM74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
117461 2005 AO79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117462 2005 BK3 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
117463 2005 BQ7 16/01/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
117464 2005 BT8 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117465 2005 BJ9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117466 2005 BO9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117467 2005 BE11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117468 2005 BH11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117469 2005 BO11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117470 2005 BQ11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117471 2005 BK13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
117472 2005 BQ13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117473 2005 BS13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117474 2005 BE18 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117475 2005 BK22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117476 2005 BP22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117477 2005 BC25 17/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117478 2005 BD26 18/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
117479 2005 BT26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117480 2005 BO28 31/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117481 2005 BD44 31/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
117482 2005 CD2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
117483 2005 CZ3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
117484 2005 CE6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
117485 2005 CZ9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117486 2005 CN10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
117487 2005 CM13 02/02/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
117488 2005 CT14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
117489 2005 CB16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117490 2005 CE16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117491 2005 CC17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117492 2005 CK18 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
117493 2005 CP19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117494 2005 CU19 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
117495 2005 CY19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117496 2005 CD20 02/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
117497 2005 CL20 02/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
117498 2005 CJ21 02/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117499 2005 CQ21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117500 2005 CY21 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL