Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/116801–116900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116801 2004 ES63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
116802 2004 EJ66 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116803 2004 EJ68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116804 2004 EJ70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116805 2004 EP71 15/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116806 2004 EB73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116807 2004 EC73 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
116808 2004 ED73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116809 2004 EV73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
116810 2004 EX76 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116811 2004 EP77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116812 2004 EV77 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116813 2004 EA80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116814 2004 EM80 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116815 2004 EQ80 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116816 2004 EY83 14/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116817 2004 ER86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116818 2004 ER94 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116819 2004 FM 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116820 2004 FO 16/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116821 2004 FF12 16/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116822 2004 FR12 16/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
116823 2004 FY12 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116824 2004 FT14 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116825 2004 FG15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116826 2004 FA16 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116827 2004 FT17 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116828 2004 FD21 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116829 2004 FV25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116830 2004 FU26 17/03/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116831 2004 FA31 29/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
116832 2004 FR32 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
116833 2004 FB35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116834 2004 FB36 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116835 2004 FL36 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116836 2004 FL38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116837 2004 FZ38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116838 2004 FA39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116839 2004 FO39 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116840 2004 FP39 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116841 2004 FQ39 17/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116842 2004 FN42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116843 2004 FH45 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116844 2004 FR48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116845 2004 FY48 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116846 2004 FE49 18/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
116847 2004 FN51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116848 2004 FE52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116849 2004 FN55 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116850 2004 FS60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116851 2004 FJ64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116852 2004 FL65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116853 2004 FN65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116854 2004 FW65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116855 2004 FW66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116856 2004 FV76 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116857 2004 FC78 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116858 2004 FZ84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116859 2004 FB90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116860 2004 FM90 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116861 2004 FR90 20/03/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
116862 2004 FZ91 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116863 2004 FK92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116864 2004 FG93 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116865 2004 FE98 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116866 2004 FA99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116867 2004 FF105 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
116868 2004 FG105 24/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
116869 2004 FJ105 24/03/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
116870 2004 FR105 25/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116871 2004 FM107 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116872 2004 FJ108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116873 2004 FP108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116874 2004 FZ109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
116875 2004 FJ110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116876 2004 FQ110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
116877 2004 FV111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116878 2004 FX114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116879 2004 FZ114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116880 2004 FB116 23/03/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
116881 2004 FT116 23/03/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
116882 2004 FO118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116883 2004 FW120 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116884 2004 FY121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
116885 2004 FH122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116886 2004 FQ122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116887 2004 FK123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116888 2004 FW123 26/03/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
116889 2004 FB126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116890 2004 FT126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116891 2004 FS128 27/03/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
116892 2004 FF132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116893 2004 FC137 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116894 2004 FA139 19/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116895 2004 FP139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116896 2004 FQ139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
116897 2004 FB140 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
116898 2004 FF140 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116899 2004 FB142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116900 2004 FO143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL