Danh sách tiểu hành tinh/117801–117900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117801 2005 GX166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
117802 2005 GG168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117803 2005 GH168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117804 2005 GK168 11/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
117805 2005 GP170 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117806 2005 GB172 13/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117807 2005 GC175 14/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
117808 2005 GM178 15/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
117809 2005 GR178 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
117810 2005 GS178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117811 2005 GO180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
117812 2005 GH182 15/04/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117813 2005 HO3 17/04/2005 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
117814 2005 HG4 30/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
117815 2005 HM5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
117816 2005 HB7 28/04/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
117817 2005 JH1 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117818 2005 JS3 01/05/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
117819 2005 JJ4 03/05/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117820 2005 JY4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117821 2005 JD5 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117822 2005 JO5 04/05/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
117823 2005 JY24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
117824 2005 JU27 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117825 2005 JU29 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117826 2005 JV31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
117827 2005 JL32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117828 2005 JX32 04/05/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117829 2005 JE39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117830 2005 JV40 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117831 2005 JM48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
117832 2005 JL55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
117833 2005 JO55 04/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
117834 2005 JO60 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117835 2005 JR60 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117836 2005 JR61 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
117837 2005 JY67 04/05/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
117838 2005 JY68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117839 2005 JD75 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
117840 2005 JW80 11/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
117841 2005 JR98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117842 2005 JR109 15/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
117843 2005 JU123 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
117844 2005 JR124 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
117845 2005 JT126 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117846 2005 JU127 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117847 2005 JK139 13/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
117848 2005 JJ146 09/05/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117849 2005 JV146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
117850 2005 JM150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117851 2005 JE151 03/05/2005 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
117852 Constance 2005 JG151 03/05/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
117853 2005 JH151 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117854 2005 JE156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
117855 2005 JO167 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117856 2005 KD5 18/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
117857 2005 KQ6 19/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
117858 2005 KQ9 30/05/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
117859 2005 KV9 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
117860 2005 LY 01/06/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
117861 2005 LB2 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
117862 2005 LX12 03/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117863 2028 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117864 2069 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
117865 2081 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117866 2105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117867 2127 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117868 2147 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
117869 2168 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117870 2174 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117871 2186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
117872 2210 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117873 2212 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117874 Picodelteide 2511 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117875 2539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
117876 2586 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117877 2593 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117878 2602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117879 2621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117880 2651 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117881 2675 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
117882 2680 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117883 2682 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
117884 2684 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117885 2692 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117886 2694 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117887 2721 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117888 2735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117889 2745 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117890 2748 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117891 2750 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117892 2753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117893 2781 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
117894 2791 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117895 2802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117896 2815 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117897 2845 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
117898 3029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117899 3048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117900 3053 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL