Danh sách tiểu hành tinh/116601–116700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116601 2004 BP106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
116602 2004 BS107 28/01/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
116603 2004 BJ108 28/01/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116604 2004 BQ108 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
116605 2004 BJ109 28/01/2004 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
116606 2004 BB110 28/01/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
116607 2004 BT110 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116608 2004 BA111 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116609 2004 BO111 29/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116610 2004 BO113 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116611 2004 BZ113 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116612 2004 BE114 29/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116613 2004 BR114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116614 2004 BT114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116615 2004 BA115 30/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116616 2004 BH115 30/01/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
116617 2004 BJ115 30/01/2004 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
116618 2004 BU116 27/01/2004 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
116619 2004 BY117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116620 2004 BC118 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116621 2004 BG118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116622 2004 BM118 29/01/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
116623 2004 BN118 29/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116624 2004 BR118 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116625 2004 BT118 30/01/2004 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
116626 2004 BJ119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
116627 2004 BB121 31/01/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116628 2004 BB122 28/01/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
116629 2004 BD122 30/01/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
116630 2004 BD124 18/01/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
116631 2004 BK124 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116632 2004 BQ141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
116633 2004 BV147 16/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116634 2004 BM150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116635 2004 BT151 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
116636 2004 BC152 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
116637 2004 BR155 28/01/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
116638 2004 CD 02/02/2004 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
116639 2004 CF 02/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116640 2004 CK1 10/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116641 2004 CL3 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116642 2004 CU3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116643 2004 CB4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116644 2004 CV11 11/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116645 2004 CT12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
116646 2004 CN13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116647 2004 CY13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
116648 2004 CA14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116649 2004 CY17 10/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116650 2004 CL21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
116651 2004 CL24 12/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 4,1 km MPC · JPL
116652 2004 CX24 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116653 2004 CJ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116654 2004 CV30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116655 2004 CW33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116656 2004 CY35 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116657 2004 CM36 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
116658 2004 CR36 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
116659 2004 CW36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
116660 2004 CV37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
116661 2004 CU38 10/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116662 2004 CW39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
116663 2004 CJ40 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116664 2004 CL40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116665 2004 CM40 12/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116666 2004 CQ40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116667 2004 CN41 14/02/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
116668 2004 CQ42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116669 2004 CQ46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116670 2004 CK49 15/02/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116671 2004 CQ53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116672 2004 CZ56 10/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116673 2004 CP60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116674 2004 CX61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116675 2004 CH65 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116676 2004 CC66 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116677 2004 CT67 10/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116678 2004 CX67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116679 2004 CH69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116680 2004 CK69 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116681 2004 CF70 11/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
116682 2004 CW70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116683 2004 CY71 13/02/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116684 2004 CO72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116685 2004 CG77 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116686 2004 CM77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116687 2004 CE78 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
116688 2004 CC80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116689 2004 CB83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116690 2004 CM83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
116691 2004 CW83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116692 2004 CZ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116693 2004 CD85 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
116694 2004 CW85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
116695 2004 CQ91 13/02/2004 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
116696 2004 CH92 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116697 2004 CO92 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
116698 2004 CZ97 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116699 2004 CP98 14/02/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116700 2004 CW99 15/02/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL