Danh sách tiểu hành tinh/116501–116600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116501 2004 BP22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116502 2004 BV22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
116503 2004 BN23 18/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116504 2004 BV23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116505 2004 BN25 19/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116506 2004 BQ25 19/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116507 2004 BL26 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116508 2004 BO26 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116509 2004 BH27 19/01/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
116510 2004 BK30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116511 2004 BW34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116512 2004 BN38 20/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116513 2004 BM39 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116514 2004 BS39 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116515 2004 BF40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116516 2004 BA42 19/01/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
116517 2004 BG42 19/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
116518 2004 BS42 19/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
116519 2004 BF43 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116520 2004 BC44 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116521 2004 BG44 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116522 2004 BV44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116523 2004 BH46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116524 2004 BP46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116525 2004 BG47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116526 2004 BS47 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116527 2004 BJ51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116528 2004 BA52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116529 2004 BV52 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116530 2004 BQ54 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116531 2004 BA55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116532 2004 BM56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116533 2004 BY56 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116534 2004 BU57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
116535 2004 BE58 23/01/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
116536 2004 BF58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116537 2004 BC59 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
116538 2004 BM59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116539 2004 BU60 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116540 2004 BH61 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116541 2004 BQ62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116542 2004 BR68 27/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116543 2004 BZ69 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116544 2004 BK72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116545 2004 BE73 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116546 2004 BW73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116547 2004 BK74 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116548 2004 BN74 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116549 2004 BR74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116550 2004 BT74 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116551 2004 BF75 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116552 2004 BH75 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116553 2004 BZ75 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116554 2004 BY76 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
116555 2004 BK78 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116556 2004 BP79 22/01/2004 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
116557 2004 BC80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116558 2004 BH82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
116559 2004 BT82 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116560 2004 BU82 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116561 2004 BV82 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116562 2004 BH83 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116563 2004 BO83 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116564 2004 BA84 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116565 2004 BN84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
116566 2004 BT84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
116567 2004 BV84 27/01/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
116568 2004 BZ84 27/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116569 2004 BD87 22/01/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116570 2004 BS87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
116571 2004 BW87 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116572 2004 BD88 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
116573 2004 BZ88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116574 2004 BY90 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116575 2004 BZ90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116576 2004 BA91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116577 2004 BN91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116578 2004 BB92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
116579 2004 BD92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116580 2004 BX92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
116581 2004 BZ92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
116582 2004 BD93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
116583 2004 BJ94 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116584 2004 BZ94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116585 2004 BX95 27/01/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
116586 2004 BK97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
116587 2004 BO97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
116588 2004 BJ98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116589 2004 BV98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
116590 2004 BK100 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116591 2004 BT102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116592 2004 BF103 30/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116593 2004 BA104 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116594 2004 BF104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
116595 2004 BL104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116596 2004 BV104 24/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116597 2004 BL105 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116598 2004 BN105 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116599 2004 BG106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116600 2004 BH106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL