Danh sách tiểu hành tinh/115601–115700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115601 2003 UT99 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115602 2003 UZ99 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115603 2003 UB100 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115604 2003 UE100 19/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
115605 2003 UK100 19/10/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
115606 2003 UJ101 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115607 2003 UR101 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115608 2003 UR102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115609 2003 UA103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115610 2003 UE103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115611 2003 UG103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115612 2003 UK103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115613 2003 UW107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
115614 2003 UZ111 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115615 2003 UC112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115616 2003 UH112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115617 2003 UD113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115618 2003 UH114 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115619 2003 UD115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
115620 2003 US115 20/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
115621 2003 UX116 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115622 2003 UC117 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115623 2003 UE118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115624 2003 US119 18/10/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
115625 2003 UQ121 19/10/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
115626 2003 UU121 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115627 2003 UW121 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115628 2003 UX121 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115629 2003 UH122 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115630 2003 US122 19/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
115631 2003 UP123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115632 2003 UV124 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115633 2003 UH125 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115634 2003 UD126 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115635 2003 UF126 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115636 2003 UG126 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115637 2003 UH126 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
115638 2003 UO126 20/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
115639 2003 UX129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
115640 2003 UF130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115641 2003 UW130 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
115642 2003 UE131 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115643 2003 UJ131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115644 2003 UO132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
115645 2003 UP132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115646 2003 UC133 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115647 2003 UF133 20/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115648 2003 UY133 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115649 2003 UK135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115650 2003 UU135 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115651 2003 UV136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115652 2003 UA137 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115653 2003 UK137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115654 2003 UQ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115655 2003 US137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115656 2003 UT137 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
115657 2003 UW137 21/10/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
115658 2003 UT138 16/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
115659 2003 UP139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
115660 2003 UQ139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
115661 2003 UZ139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115662 2003 UB141 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115663 2003 UK142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115664 2003 UL142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
115665 2003 UN142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
115666 2003 UK143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115667 2003 UO143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115668 2003 UQ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115669 2003 UW143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115670 2003 UK144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
115671 2003 UT144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115672 2003 UW144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
115673 2003 UW145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115674 2003 UY145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115675 2003 UE146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115676 2003 UF146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115677 2003 UA147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
115678 2003 UV148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
115679 2003 UX148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
115680 2003 UB149 19/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
115681 2003 UR149 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115682 2003 UN150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
115683 2003 UP150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
115684 2003 UQ150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
115685 2003 UX150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115686 2003 UU151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
115687 2003 UM152 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115688 2003 UA153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115689 2003 UG153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115690 2003 UG154 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115691 2003 UH155 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115692 2003 UV156 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115693 2003 UF157 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115694 2003 UT157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
115695 2003 UM160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115696 2003 UJ162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115697 2003 UK162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115698 2003 UE163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115699 2003 UG163 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
115700 2003 UO163 21/10/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL