Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/116401–116500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116401 2003 YA135 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116402 2003 YJ135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116403 2003 YR135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116404 2003 YU135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116405 2003 YX135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
116406 2003 YP136 18/12/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
116407 2003 YU136 25/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116408 2003 YX137 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116409 2003 YE138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116410 2003 YQ138 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
116411 2003 YB139 27/12/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116412 2003 YC139 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116413 2003 YM139 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116414 2003 YF141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116415 2003 YX141 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116416 2003 YM142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116417 2003 YO143 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116418 2003 YW143 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116419 2003 YT144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116420 2003 YW146 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116421 2003 YF149 29/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116422 2003 YJ149 29/12/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116423 2003 YD150 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116424 2003 YV150 29/12/2003 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
116425 2003 YX150 29/12/2003 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
116426 2003 YG151 29/12/2003 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
116427 2003 YH151 29/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
116428 2003 YX151 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116429 2003 YB153 29/12/2003 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
116430 2003 YD153 29/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
116431 2003 YF153 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116432 2003 YM153 29/12/2003 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
116433 2003 YN153 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116434 2003 YK154 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116435 2003 YJ155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116436 2003 YK158 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116437 2003 YT159 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116438 2003 YL160 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116439 2003 YN162 17/12/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
116440 2003 YK163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116441 2003 YU166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116442 2003 YR167 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116443 2003 YU170 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116444 2003 YZ172 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116445 2003 YM175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116446 McDermid 2004 AG 05/01/2004 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
116447 2004 AJ 11/01/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
116448 2004 AT 12/01/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
116449 2004 AU 12/01/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
116450 2004 AW 12/01/2004 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
116451 2004 AL1 12/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
116452 2004 AN1 12/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
116453 2004 AV1 12/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116454 2004 AM2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
116455 2004 AT2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
116456 2004 AH5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
116457 2004 AL5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
116458 2004 AX5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
116459 2004 AA6 13/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116460 2004 AD7 14/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116461 2004 AL7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
116462 2004 AG8 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
116463 2004 AX8 14/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
116464 2004 AH9 14/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
116465 2004 AN9 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
116466 2004 AT9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116467 2004 AK10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116468 2004 AA11 02/01/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
116469 2004 AJ21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116470 2004 AJ24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116471 2004 AJ26 13/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
116472 2004 BE2 16/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
116473 2004 BA3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
116474 2004 BP3 16/01/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
116475 2004 BA4 16/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
116476 2004 BE4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116477 2004 BL5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116478 2004 BT5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116479 2004 BB6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116480 2004 BS6 17/01/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116481 2004 BW6 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
116482 2004 BX6 16/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116483 2004 BJ8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116484 2004 BD10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116485 2004 BS10 17/01/2004 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
116486 2004 BV11 16/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116487 2004 BC12 16/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116488 2004 BG12 16/01/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116489 2004 BN12 17/01/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
116490 2004 BR12 17/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116491 2004 BU12 17/01/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
116492 2004 BG13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116493 2004 BL13 17/01/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
116494 2004 BE15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116495 2004 BS15 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116496 2004 BH16 18/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116497 2004 BG17 17/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116498 2004 BS19 17/01/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
116499 2004 BF21 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116500 2004 BG22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL