Danh sách tiểu hành tinh/115301–115400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115301 2003 SQ205 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115302 2003 SU206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115303 2003 SM207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115304 2003 SW207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115305 2003 SR209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
115306 2003 SN210 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
115307 2003 SO210 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115308 2003 SC211 24/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115309 2003 SN211 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115310 2003 SR213 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115311 2003 SH214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
115312 Whither 2003 SP215 19/09/2003 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
115313 2003 SX215 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
115314 2003 SY215 25/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
115315 2003 SZ215 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
115316 2003 SK216 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
115317 2003 SZ216 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
115318 2003 SJ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
115319 2003 SR218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
115320 2003 SB219 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115321 2003 SK219 28/09/2003 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
115322 2003 SM219 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115323 2003 SO219 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
115324 2003 SP220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
115325 2003 SQ220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,6 km MPC · JPL
115326 Wehinger 2003 SC221 29/09/2003 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
115327 2003 SH222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
115328 2003 SR222 28/09/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
115329 2003 SY222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
115330 2003 SB224 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115331 Shrylmiles 2003 SL224 29/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
115332 2003 SR224 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115333 2003 SV225 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115334 2003 SX225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115335 2003 SZ225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115336 2003 SF226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115337 2003 SG226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115338 2003 SH226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115339 2003 SK226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115340 2003 SL226 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115341 2003 SS226 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115342 2003 SO227 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115343 2003 SS228 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115344 2003 SV228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115345 2003 SB229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115346 2003 SY230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
115347 2003 SS232 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
115348 2003 SW233 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
115349 2003 SR234 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
115350 2003 SW234 25/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
115351 2003 SA235 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115352 2003 SX240 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115353 2003 SJ244 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
115354 2003 SW244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115355 2003 SQ246 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115356 2003 SD247 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115357 2003 SS249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115358 2003 SY249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115359 2003 SA250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115360 2003 SJ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
115361 2003 SL250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115362 2003 SN250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115363 2003 SZ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115364 2003 SC251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115365 2003 SE251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115366 2003 SL251 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115367 2003 SP251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115368 2003 SZ251 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115369 2003 SS252 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
115370 2003 SX254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115371 2003 SU255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115372 2003 SA256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115373 2003 SA259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115374 2003 SC259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115375 2003 SG259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
115376 2003 SH262 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115377 2003 SA270 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
115378 2003 SO270 25/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
115379 2003 SE271 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
115380 2003 SJ271 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
115381 2003 SV272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115382 2003 SD273 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115383 2003 SF274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115384 2003 SG275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115385 2003 SH275 29/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115386 2003 SP275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115387 2003 SY275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115388 2003 SN278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115389 2003 SU278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115390 2003 SR279 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115391 2003 SG280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115392 2003 SM283 20/09/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115393 2003 SW284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115394 2003 SA286 20/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
115395 2003 SR286 21/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115396 2003 SA287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115397 2003 SN288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115398 2003 SF290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
115399 2003 SD291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115400 2003 SJ291 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL